Barnevernsinstitusjoner

Stendi barnevern gir tilbud om plasseringer av barn og unge etter lov om barneverntjenester, hos våre barnevernsinstitusjoner (bofellesskap). Vi har også tjenester for enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Boligene er godkjente av Bufetat, og gjennomgår årlig kvalitetskontroll for å opprettholde godkjenning. Vi kan også ta i mot plasseringer som er hjemlet i annet lovverk, ut fra hvordan den unge fungerer og hens behov.

Vi arbeider for at våre tiltak til enhver tid er det beste for det enkelte barnet eller ungdommen. Dersom behovet endrer seg, kan vi tilpasse tilbudet og legge til rette for en positiv utvikling for den unge.

I tillegg til barnevernsinstitusjoner (bofellesskap) tilbyr vi ettervern for ungdom som flytter til egen hybel eller leilighet.

Våre bofellesskap / barnevernsinstitusjoner

Vi har tilbud for barn som er plassert etter omsorgs- og atferdsparagrafer. Boligene har ulik størrelse, men alle er eneboliger. I hver bolig bor det fra ett til fem barn sammen, og vi arbeider for å skape familiære rammer. Vi er opptatt av at våre bofellesskap skal oppleves som et hjem for barna.

Våre bofellesskap/barnevernsinstitusjoner er tilpasset de målgruppene de er godkjente for, når det gjelder størrelse, fellesarealer, mulighet for skjerming og selvstendighetstrening.

Vi har spisskompetanse på å hjelpe barn og unge med behov for bistand som følge av omsorgssvikt, adferdsforstyrrelser og rusproblemer – ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

Enslige mindreårige asylsøkere

På oppdrag fra staten driver Stendi barnevern flere omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år. På oppdrag fra kommuner både oppretter og driver vi bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) under 18 år.

Målet er å skape trygghet og stabilitet i en uavklart situasjon. Vi har miljøpersonale som har både barnevern- og flyktningfaglig kompetanse, og legger til rette for integrering og at barna og ungdommene skal bli mer selvstendige.

Se vårt tilbud innen barnevern her: