Noen ganger oppstår det kriser eller akutte situasjoner der barn er involvert. Da trenger de et beredskapshjem, som på kort varsel kan gi varme, omsorg og trygghet.

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem. Beredskapshjemmet må på kort varsel være beredt til å ta imot barn og ungdom som ikke kan bo hjemme for en periode.

Å møte barn og unge på en god måte i en akuttsituasjon krever trygghet på egen voksenrolle og en sensitiv tilnærming til barnet eller ungdommen. Det er beredskapshjemmets oppgave.

Det er et ansvarsfullt oppdrag å ta vare på et barn eller en ungdom i en vanskelig og sårbar situasjon. Samtidig forteller våre beredskapshjem oss at de opplever glede og takknemlighet når barnet som flytter inn gradvis finner trygghet og ro.

Hvor lenge er man beredskapshjem?

Varigheten på en beredskapsplassering kan variere. Noen barn og ungdommer skal videre etter kun kort tid. I andre saker kan det være behov for at barnet blir værende over flere måneder. Målet er uansett å gi barnet trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger barnets videre omsorgssituasjon.

Søsken er utsatt

En akutt og alvorlig krise i en familie kan bety at mer enn ett barn trenger et trygt beredskapshjem. Det er alltid ønskelig at søsken kan få bo sammen, men det er dessverre stor mangel på beredskapshjem som kan ta imot flere søsken. Du som kan ta imot søsken er derfor en ekstra viktig ressurs.

Ditt beredskapshjem får Stendi som støttespiller

Vår oppgave er å skape trygge rammer rundt deg som ønsker å bli beredskapshjem. Du vil få en grundig grunnopplæring før du velger å ta imot en plassering. For best mulig ivaretakelse av barna som blir plassert, har Stendi egne fagteam som støtter og veileder beredskapshjemmene. Veiledningen er basert på anerkjente teorier og metoder, nærmere beskrevet i vårt faggrunnlag.  

Avlastning og forsterkningstiltak

Som beredskapshjem i Stendi står du aldri alene. Du får en fast fagkonsulent, som følger opp familien tett med støtte og rådgivning. Stendi koordinerer også samarbeidet med andre instanser. Vi gir grundig opplæring, og har et faglig nettverk der fosterforeldre kan utveksle erfaringer.

Vi tilbyr også avlastning og forsterkningstiltak ved behov og 24-timers beredskapsvakt.