Vi tilbyr fosterhjemtjenester og samarbeider med Bufetat og kommuner over hele landet. Vi bidrar med rekruttering, opplæring, oppfølging og veiledning av spesialiserte fosterhjem.

Stendi har i dag ca. 140 spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem over hele landet. Vi tilrettelegger også for flere tjenester og hjelpetiltak.

I tillegg har vi lang erfaring med å tilby et rikt spekter av tidsavgrensede hjelpetiltak innen kommunalt barnevern. Vi kan bistå barneverntjenesten i din kommune med individuelt tilpassede tjenester og hjelpetiltak.

Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015, og gjennomfører årlige brukerundersøkelser blant tjenestemottakere, pårørende og oppdragsgivere.

Våre fosterhjemtjenester

Fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem – fosterhjem som har særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging og støtte. Fosterforelder som har relevant utdannings- eller yrkesbakgrunn, og som har fått grundig opplæring, for å være rustet for den krevende oppgaven de skal stå i.

Beredskapshjem – Midlertidige fosterhjem som kan ta imot barn eller ungdom på kort varsel. Hjemmene får opplæring, støtte og veiledning fra Stendi fosterhjemtjenester.

Ordinære fosterhjem – Vi kan i enkelte tilfeller også tilby kommuner ordinære fosterhjem.

Veiledning og individuelle tjenester

  • Heldøgns veiledning og oppfølging av offentlig rekrutterte fosterhjem
  • Veiledning og støtte til familier som har en krevende omsorgssituasjon
  • Kursing, opplæring og gruppeveiledning av fosterhjem
  • Bistand til fosterfamilier og biologiske familier som har en krevende omsorgssituasjon.
  • Kompetanse innen fosterhjemsomsorg for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) 
  • Individuelle tjenester tilpasset hvert enkelt barns behov.

Lovendring i juli 2023

Stendi kan som privat tjenesteyter fortsatt levere fosterhjemtjenester til kommunene etter endringen i barnevernloven fra 1. juli 2023. Vi har tilpasset tjenestetilbudet etter den nye loven.

Våre fagkonsulenter

Fagkonsulentene i Stendi fosterhjemtjenester er fagutdannede sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger – med videreutdanning innen veiledning, coaching, familieterapi og flerkulturelt barnevernsarbeid. Vi er fosterfamilienes nærmeste støttespiller, og fungerer gjerne som bindeledd mellom hjemmet og hjelpeinstansene.

Vi jobber ut fra vårt faggrunnlag, forankret i anerkjente fagteorier og metoder. De fleste er sertifisert i i Circle of Security Parenting (COS-P) og har kompetanse på emosjonsfokusert veiledning. I flere av våre regioner har vi spesialkompetanse på barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd (SSA). Alle våre fagkonsulenter for jevnlig ekstern veiledning fra psykologspesialister og andre med spesialkompetanse innen ulike fagfelt.

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. For oss handler det om å utgjøre en forskjell for barn og unge som har opplevd avvisning, overgrep og omsorgssvikt. Vi veileder hjemmene og følger dem tett opp, ofte ukentlig. I tillegg har vi en bakvakttjeneste for hjemmene døgnet rundt, hele året.

Individuelt tilpassede tiltak

Unik sårbarhet krever individuelt tilpassede tiltak, tilstrekkelig tilgang på voksne og samarbeid på tvers. Tilnærmingen må være tilpasset barnas og ungdommenes psykiske, emosjonelle og relasjonelle utvikling.

Vår oppgave er å tilrettelegge for utvikling og vekst slik at hvert enkelt barn og ungdom kan realisere mest mulig av sitt potensial.

Ung tenåringsjente er sammen med en voksen og rører i en gryte i et privat fosterhjem.

Ta kontakt med Stendi fosterhjemtjenester:

Torstein Hopstock

Leder fosterhjemtjenester

Tone Benedikte Hunskaar

Buskerud, Vestfold og Telemark
Virksomhetsleder

Christine Olsen

Vestland, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark
Virksomhetsleder

Arne Mork

Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal
Virksomhetsleder

Ann-Christin M. Frestad

Agder
Virksomhetsleder
No matching results.