Hjelpetiltak innen barnevern

Stendi barnevern tilbyr flere hjelpetiltak for familier, barn og unge over hele landet. Vi kan bistå med foreldreveiledning (PMTO), oppfølging i hjemmet og avlastning.

Foreldreveiledning er et viktig hjelpetiltak

Vår metode innen familieterapi er basert blant annet på foreldreopplæring etter Parent Management Training-Oregon (PMTO). Foreldretrening er et behandlingstilbud for familier som har barn med atferdsproblemer.

Behandlingstilbudet tar sikte på å redusere aggressiv oppførsel og fremme en positiv utvikling hos barnet. For noen av de eldre barna kan trening av foreldrene være et alternativ til forskjellige former for behandling utenfor hjemmet, for eksempel plassering i institusjon.

Oppfølging av barn/unge som bor hjemme

Stendi barnevern har fleksible tiltak for målrettet og metodisk arbeid med barn og ungdom som bor hjemme, og familien deres. Tiltakene er basert på frivillighet og er hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd, og kan supplere kommunens egne tiltak.

Arbeidet er hjemmebasert, det er fleksibelt og tidsavgrenset, og er rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til eksempelvis samspillsvansker, utagering, rus og kriminalitet.

Tiltakene vil være individuelle prosjekter rundt hver enkelt og tilpasset deres behov, interesser og forutsetninger. Arbeidet skjer ut fra en plan som vi utarbeider i samarbeid med den unge, og i tett dialog med barneverntjenesten.

Avlastning som hjelpetiltak

  • Avlastning med aktiviteter
  • Besøkshjem

Tiltakene vil individuelt tilpasset barnas behov, interesser og forutsetninger. Arbeidet skjer ut fra en plan som vi utarbeider sammen med den unge, foreldrene og i tett dialog med barneverntjenesten.

Oppfølging på hybel og ettervern

Gjennom ettervern tilbyr vi oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet. Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.