Tilsyn innen barnevern

Stendi barnevern tilbyr tilsyn i fosterhjem, i hjemmet og under samvær, i alle regioner.

Tilsynsfører i fosterhjem

Tilsyn blir gjort av tilsynsførere som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Vi er opptatt av at den voksne som er tilsynsfører skal kunne få et tillitsforhold til barnet, samtidig som oppdraget om å føre kontroll blir utført. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering av hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Tilsynsbesøk planlegges på forhånd, og tilrettelegges for ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året. Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport blir skrevet etter hvert besøk og sendt til barneverntjenesten.

Tilsyn i hjemmet

Tilsynet utføres av en eller to fagpersoner, avhengig av om det er et frivillig hjelpetiltak eller ikke, sammen med eventuelle risikofaktorer som er tilstede. Det vil være de samme personene som utfører tilsyn gjennom hele oppdragsperioden. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle, og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Vi etterspør et tydelig mandat fra oppdragsgiver, for å sikre at tilsynsfører kan gjøre en god jobb, og skrive gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan ha en observerende og/eller veiledende rolle. Tilsyn i hjemmet tilbys på dag og kveldstid, og i helger. Ved behov kan vi bestille tolk.

Tilsyn under samvær

Tilsynet foregår i egnede hjemmekoselige lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Barna og foreldrene vil ha faste tilsynsførere som møter dem hver gang de skal ha samvær. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører vekter viktige områder og skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende og/eller en veiledende rolle. Veiledning av foreldre kan også tilbys før eller etter samvær. Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, og i helger.