Fag og kompetanse innen omsorg

Vår kompetanse bygger på målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg. Dette er de overordnede faglige tilnærmingene til vårt arbeid med sårbare målgrupper. Den enkeltes behov avgjør hvilke øvrige fagteorier og metoder vi bruker.

Overordnet for våre arbeidsmetoder og faglige tilnærming, er vår visjon og verdier. Vi bruker kommunikasjon og prinsipper som styrker våre beboere.

Målrettet miljøterapi

Alle medarbeidere innen omsorgstjenester i Stendi har målrettet miljøterapi som overordnet arbeidsmetode.

Gjennom samhandling er vårt mål å legge til rette for psykisk, sosial og åndelig vekst og styrke brukerens egenomsorg. Vi gjør det ved å variere mellom støtte og utfordringer i en terapeutisk allianse, preget av anerkjennelse og respekt for brukerens egenverd og integritet.

Kartlegging og individuell tiltaksplan

Vi gjør en systematisk kartlegging av beboerens behov både før inntak og ved innflytting, og lager en tiltaksplan basert på denne kartleggingen, med beskrivelser av metoder og mål som vil bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet for beboeren.

Tiltaksplanen blir brukt av alle som jobber direkte med beboeren. Vi evaluerer planen jevnlig, i fellesskap med beboer og andre involverte – som pårørende, spesialisthelsetjeneste og oppdragsgiver. Dermed tilpasses tiltaksplanen beboerens behov og den er sentral i den målrettede miljøterapien.

Personsentrert omsorg

For å kunne gi individuelt tilpasset omsorg, må tjenestemottakerens perspektiv løftes og vi må tilrettelegge for så stor grad av brukermedvirkning som mulig. I praksis betyr dette at hele personalgruppen kontinuerlig involveres i strukturert gjennomgang og evaluering av beboers behov.

Personalet analyserer enkeltsituasjoner og hendelser med utgangpunkt i hvilken opplevelse beboeren har, med mål om å komme fram til tiltak som gjør livet og hverdagen bedre for den enkelte. Slik blir den personsentrerte omsorgen en del av våre daglige rutiner og kompetanse. 

VIPS praksismodell (VMP) beskriver hovedelementene i personsentrert omsorg:

  • V – å tillegge alle mennesker samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon.
  • I – å tilrettelegge omsorgen individuelt.
  • P – å prøve å forstå perspektivet til omsorgsmottakeren, hvordan hen opplever sin situasjon og verden rundt seg.
  • S – å skape et støttende sosialt miljø for seg.

Modellen ble opprinnelig utviklet for bruk i demensomsorgen av nasjonalt senter for Aldring og helse. I Stendi ser vi at en personsentrert tilnærming fungerer godt overfor alle våre målgrupper.

Øvrige fagmetoder, modeller og verktøy

Hvilken metodikk som aktivt tas i bruk i arbeidet med den enkelte beboer, blir avgjort av den enkeltes utfordringer og behov. Noen av de teoretiske retningene vi benytter oss av er:

  • Relasjonskompetanse
  • Traumebevisst omsorg (TBO)
  • Positiv atferdsstøtte (PAS)
  • Sinnekontroll / aggression replacement training (ART)
  • Lavaffektiv tilnærming
  • Mentaliseringsbasert tilnærming