Stendi
Placeholder

For oppdragsgiver

Stendi ønsker kvalitet i alle ledd av behandlingen, og vi har utarbeidet gode rutiner for alle våre medarbeidere.

Slik jobber vi i Stendi med bo- og omsorgstjenester

Arbeidsmetodene våre har mange ulike byggestener, og vi jobber kontinuerlig med alle ansatte for å levere den beste omsorgen.

Målrettet miljøarbeid/miljøterapi

Målrettet miljøarbeid er en aktivitetsorientert tilnærming rettet mot å bedre brukers kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter. Det innebærer å bedre brukers selvfølelse og opplevelse av mestring.

Vårt mål er at brukeren skal mestre sine omgivelser bedre som følge av miljøarbeidet. Dette kan på sin side bidra til et bedre liv og økt livskvalitet.

Relasjonskompetanse

Som et ledd i det miljøterapeutiske arbeidet mener vi det er viktig med fokus på relasjonskompetanse. Mennesker utvikler seg i relasjoner, og vi ønsker å legge til rette for vekstfremmende relasjoner for våre brukere. Dette gjøres ved å ha gode holdninger i møte med brukerne.

Vi har også tatt i bruk verdikort i møte med medarbeidere og beboere, og har kun positive erfaringer med dette. Verdikort som samtalegrep setter i gang positive tankeprosesser og styrker arbeidsmiljøet.

Trygg i Arbeid (TiA)

TiA er et verktøy som består av faglig dokumenterte metoder for forebygging av vold og utageringer generelt, og et metodeverk skreddersydd til de ulike målgruppene vi jobber med.

Verktøyet har et forebyggende perspektiv og er basert på forskning, faglitteratur og erfaringsbasert kunnskap. TiA skal sørge for at våre medarbeidere som jobber med krevende brukere, har god kjennskap til ulike metoder for forebygging av vold og utagering. De skal også vite hvordan metodene forholder seg til lovverket de ulike omsorgstjenestene er regulert under.

Kunnskapen man får gjennom TiA hjelper våre medarbeidere med å vite hvilke metoder som er mest hensiktsmessige å benytte overfor utvalgte brukere og brukergrupper i gitte situasjoner. Det er ansatt en prosjektleder i Stendi regionalt, som oppsøker ulike institusjoner i eldreomsorg, barnevern og psykisk helse med kurs og veiledning som formål.

Kursholder og prosjektleder er spesialsykepleier i psykisk helse, og har over 30 års erfaring fra lukket psykiatri, alderspsykiatri, psykosepost og enhet for sikkerhetspsykiatri.

ISO-sertifisering

Stendis kvalitetspolitikk retter seg i utgangspunktet mot primæroppdraget, og man vil kunne gjenspeile virksomhetens kvalitetspolitikk i hele kvalitetssystemet. Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for offentlig sektor, og sikrer dette gjennom et sterkt fokus på kvalitet.

Kvalitetssikring

Stendi er ISO sertifisert etter Systemer for kvalitetsstyring ISO 9001:2008.

Vi har utarbeidet en kvalitetshåndbok jf. ISO standard 9001:2008. Den gir en innføring i vår bedriftsfilosofi, samt gjør rede for hvordan vi fyller kravene i Standarden. Vårt hovedfokus er primæroppdraget og prosessen som beskriver denne.

Vi ønsker at kvalitetshåndboken skal være godt kjent for alle som arbeider hos oss, og et supplerende dokument til vårt internkontrollsystem.

Brukermedvirkning

Stendi har fokus på brukermedvirkning i alle deler av sin tjenesteyting. Retten til å medvirke i utformingen av eget tjenestetilbud er forankret i ulike deler av lovverket. I praksis betyr dette at beboeren skal medvirke og ha en stor grad av selvbestemmelse.

Ta kontakt

Kontrast

Skriftstørrelse

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre siden for våre brukere. Les mer om hvordan vi bruker det her.