Vi tilbyr skreddersydde bo- og omsorgstjenester for personer i alle aldre som sliter med rus, og har lang erfaring med rusomsorg.

Stendi har boliger for en eller flere personer med rusproblematikk i hele landet. Vi etablerer ofte nye tiltak på forespørsel fra kommunene, og har også tilbud for personer med rus og psykiske utfordringer (ROP). Alle avdelinger har kompetent personale med helse- og sosialfaglig utdanning eller erfaring.

Vi gir ikke medisinsk behandling, men aktiviserer med miljøterapi tilpasset hver enkelt beboer. Når medisinsk behandling er nødvendig, jobber vi tett med spesialisthelsetjenesten.

Aktivitet i dagliglivet (ADL)

Stendi har egne arbeids- og aktivitetsgrupper som tilrettelegger og motiverer beboerne til deltakelse. Gruppene har ulike aktiviteter, fra arbeidstrening i vedproduksjon eller gårdsdrift, til rent sosiale tiltak, friluftsliv og fritidsaktiviteter.

Miljøterapien inkluderer i tillegg dagliglivsferdigheter, å etablere god døgnrytme og en meningsfull fritid.

Botilbud med LAR / aktiv rus

Ikke alle klarer å leve uten rusmidler, og har derfor et utstrakt behov for bistand og oppfølging i det daglige. Mange av våre beboere får legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi vil da ivareta utlevering og kontroll med medisinfaglig personell.

Vi har også botilbud for personer som er i aktiv rus, og trenger bistand til dagligdagse gjøremål, og oppfølging av kontakt med fastlege, DPS, verge og liknende. Beboerne får hjelp til kontroll/stabilisering av sitt rusmisbruk.

Rusfrie boliger

Rusmisbrukere som har et oppriktig ønske og er motiverte for å leve uten illegale rusmidler, skal få et tilbud som tilrettelegger for et verdig, godt og rusfritt liv. I våre rusfrie botilbud kan beboerne få botrening og hjelp til å etablere et rusfritt sosialt nettverk, gjennom utdanning, arbeid og fritid.

Rusomsorg og bo-oppfølging i eget hjem

Vi har flere team som bistår beboere i eget hjem, før eller etter behandling. Våre fagpersoner hjelper denne målgruppen med dagligdagse oppgaver som rengjøring, handling og oppfølging av kontakt med fastlege, DPS, advokat, verge og liknende.

Samarbeid med kommunen

Vi etablerer våre boliger i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å sikre at beboerne har kontakt med behandlere og andre instanser i kommunen. Våre tiltak supplerer disse tjenestene, og skal ikke erstatte dem.

Kvinne og høner i gressbakke

Våre øvrige målgrupper innen heldøgns omsorg

Les mer om vårt arbeid innen heldøgns omsorg