Spørsmål og svar om BPA i Stendi Assistanse

Her finner du svar på det meste folk lurer på når det kommer til Stendi Assistanse generelt, og vår BPA-leveranse spesielt.

Hvor har dere kontorer? 

Stendi Assistanse har kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Porsgrunn. 

Hvor har Stendi Assistanse konsesjon? 

Vi har i dag konsesjon i og leverer BPA-tjenester i 116 av landets kommuner

Om leverandørbytte

Jeg ønsker å bytte leverandør til Stendi Assistanse. Hva gjør jeg? 

Har du en BPA-ordning, men vil bytte til oss? Så hyggelig! Og det er enklere enn du tror! Ring oss på vår døgnåpne BPA-telefon eller fyll ut vårt Bli kunde-skjema, så hjelper vi deg gjennom prosessen. Vi tar oss av alt det praktiske. Her kan du lese mer om å bytte BPA-leverandør til Stendi Assistanse.

Får jeg med meg assistenten min om jeg bytter? 

Selvsagt får du beholde assistentene dine! Det er faktisk assistentenes rett å bli med over til oss, og noe som er nedfelt i loven som arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Vi er pålagt å gi assistentene samme lønn og vilkår, men kan vi tilby bedre assistentbetingelser enn din forrige leverandør, så gjør vi selvsagt det. Med det sagt er ikke assistenten pliktig til å bli med over, dette er opp til den enkelte. Men har du en god relasjon til assistentene dine, er dette sjeldent en problemstilling.

Er det dyrere for meg å velge en privat BPA-leverandør?

Nei. BPA-ordningen er i utgangspunktet gratis, men kommunen kan kreve en egenandel for enkelte tjenester. Prisen er den samme uavhengig av om du velger en kommunal eller privat aktør som leverandør av din BPA-tjeneste.

Lønn og vilkår for assistenter

Tilbyr Stendi Assistanse tarifflønn? 

Ja. Våre BPA-assistenter har tariffavtale, etter hovedavtale mellom LO og NHO og særavtale med Parat og FO/Fagforbundet. Dette betyr at våre assistenter er garantert en minimumslønn, som per november 2020 er på 184,30 kroner i timen. Her kan du lese detaljer rundt lønn for assistenter .

Har dere pensjonsordning til assistentene? 

 Ja, vi har innskuddsbasert pensjon gjennom Storebrand. Hver måned blir det satt inn 5,54 av lønn. Assistenten blir trukket 2 % og Stendi betaler 3,54%.

Er BPA-assistentene forsikret? 

Ja. Assistenter er automatisk forsikret på jobb innenlands. På jobb utenlands dekker vi reiseforsikring for enkeltreise dersom assistenter ikke selv har årlig reiseforsikring.  

Hvordan lønnes passiv tid/hvilende nattevakt? 

Hvilende nattevakt (uten oppvåkning) lønnes med 20 minutter per time.   

Hva er reglene for pauser? 

Assistentene har krav på 30 minutter ulønnet pause etter 5,5 timer. Dersom man må være tilgjengelig for vedtakseier under hele vakten, også i pausen, får man betalt for hele vakten.  

Arbeidslederrollen

Har man egen kontaktperson for hver BPA-ordning? 

 Ja, alle ordninger får sin egen personlige BPA-rådgiver. Dersom denne rådgiveren ikke er tilgjengelig er det alltid mulig å ringe vår døgnåpne BPA-telefon på 974 80 800.   

Tilbyr dere opplæring i arbeidsledelse? 

Ja. Våre erfarne BPA-rådgivere tilbyr opplæring og veiledning til alle arbeidsledere både gjennom hjemmebesøk, telefon og e-post. I tillegg arrangeres det felleskurs som avholdes halvårlig, og som er obligatorisk for alle nye arbeidsledere. I løpet av høsten 2020 vil vi også tilby digitale e-kurs for arbeidsledere. Vi har dessuten en døgnåpen BPA-telefon hvor kompetente råd givere alltid vil svare deg hvis det er noe du lurer på.  

Les mer om hva vi tilbyr våre arbeidsleder i artikkelen Proff arbeidsledelse

Har dere arbeidslederhåndbok? 

Ja, vår arbeidsledermanual ligger alltid tilgjengelig i vår digitale plattform Tamigo. Den er tilgjengelig både via nettleser på PC/nettbrett og som app på mobil.  

Har dere driftskonto? Og hva er prosentsatsene? 

Ja, i de kommunene som tillater driftskonto setter vi 5 prosent av timeprisen til kommunen til driftskonto. Størrelsen på din driftskonto regnes ut ifra denne prosentsatsen samt timene i ditt BPA-vedtak.  

Bistår dere i rekruttering av nye assistenter?  

Ja, vi kan bistå i hele rekrutteringsprosessen. Alt fra utforming av annonse, utsiling av søkere og deltakelse på intervjuer. Selv om vi kan delta i hele prosessen er det selvfølgelig arbeidsleder som bestemmer hvem som skal ansettes.

Stendi Assistanse dekker selvfølgelig all annonsering. Vi benytter fortrinnsvis Finn.no som utlysningsplattform. På mindre steder kan det og være formålstjenlig med annonse i lokalavis.   

Hvordan disponerer jeg timene i vedtaket mitt? 

Så lenge de fast ansatte får de timene de har krav på i henhold til arbeidskontrakt, kan man disponere timene i vedtaket sitt fritt innenfor et kalenderår. Ubrukte timer kan ikke overføres fra år til år. Det vil bli sendt månedlige timerapporter til kommunen og arbeidsleder. Oversikt over hvor mange timer den enkelte arbeidsleder har til rådighet ligger enkelt tilgjengelig i vårt digitale verktøy Tamigo. 

Kan dere bistå med turnusplanlegging? 

Ja, den enkelte rådgiver kan bistå og gi god opplæring til sine kunder/arbeidsledere i turnusplanlegging.

Hva om assistenten ikke fungerer? 

Fast ansatte assistenter er beskyttet av samme oppsigelsesvern som alle andre arbeidstakere i Norge. Dersom en assistent ikke fungerer i jobben sin, har vi gode rutiner på dialogsamtaler mellom arbeidsleder, Stendi Assistanse og assistent.  

Hva skjer om en ikke får vikar? 

Å være arbeidsleder betyr at man har et stort ansvar for eget liv og sin egen BPA-ordning. Vi i Stendi Assistanse er veldig opptatt av at arbeidsleder rekrutterer nok ansatte slik at de har sin interne vikarpool. Dette gjør ordningen mindre sårbar ved sykdom og annet fravær. Ved akutt og uforutsett behov har vi en sentral vikarpool som kan benyttes.

Blir det pålagt overtid dersom man ikke får tak i vikar? 

Ja, men kun hvis det er fare for helse og sikkerhet til den enkelte kunde, og det er kun rådgiver i Stendi Assistanse som har lov til å pålegge en assistent overtid. Rådgiveren vil i så tilfelle ta en individuell vurdering på hvilken assistent som skal pålegges overtid.  

Utbetales det lønn til overlapp ved vaktskifte? 

I BPA er det slik at arbeidsleder selv administrerer timene som er gitt av kommunen innenfor et kalenderår. Om arbeidsleder ønsker å bruke noen av disse timene til overlapp, er det selvfølgelig helt i orden. Dette bestemmer man selv.  

Opplæring og kursing av assistenter

Arrangeres det kurs og faglig påfyll for ansatte? 

Ja, vi har hvert halvår interne felleskurs for assistenter i de ulike regionene. I tillegg må hver enkelt assistent gjennomføre et elektronisk assistentkurs i oppstartsperioden. 

I det individuelle nettkurset og på felleskursene går man igjennom relevante tema som kommunikasjon mellom assistent og arbeidsleder, arbeidsmiljøloven og arbeidstider, HMS-regelverk, taushetsplikt o.l. Felleskursene lønnes av Stendi Assistanse.  

I tillegg kan vi i den enkelte ordning tilby medisinkurs, kurs i førstehjelp og løfteteknikk, og/eller andre relevante kurs som er viktig for utførelsen av assistansen.  

Har dere assistenthåndbok? 

Ja, vår assistentmanual ligger alltid tilgjengelig i vår digitale plattform Tamigo. Den er tilgjengelig både via nettleser på PC/nettbrett og som app på mobil.

Er det individuell opplæring av den enkelte assistent?  

Det er arbeidsleder som har ansvaret for å gi den ansatte opplæring i arbeidsoppgavene.  

Har dere lønnede personalmøter? 

Ja, inntil 3 møter i året á 2 timer. Dette dekkes av Stendi Assistanse. Dette tas ikke fra vedtakstimene til kunden. Om ønskelig kan rådgiver fra Stendi Assistanse gjerne delta på personalmøte. Vi dekker enkel bevertning på personalmøtet. 

Hva tilbyr dere sosialt for assistenter 

I de kommuner som tillater full driftskonto, har vi mulighet til å dekke julebord og/eller sommerfest med totalt opptil 500 kroner per assistent per år.  

Digitale arbeidsverktøy

Hvilken plattform benyttes for vaktplan og timeregistrering? 

Vi bruker den digitale plattformen Tamigo, som er tilgjengelig både via nettleser på PC/nettbrett og som app på mobil. Les mer om vårt smidige arbeidslederverktøy i artikkelen Digital BPA-hverdag.

Benytter dere digitale arbeidsavtaler? 

Ja, vi benytter oss av digitale arbeidsavtaler og reiseavtaler, med elektronisk signering via Bank-ID.  

Utgiftsdekning

Dekker dere utgifter for assistentene? 

Ja, vi refunderer assistentenes ekstrautgifter til reise, kost, losji og aktiviteter. I kommuner som tillater driftskonto kan arbeidsleder selv legge ut for assistentenes ekstrautgifter og få dette refundert mot kvittering. Enkelte kommuner har begrensninger på hvordan man kan benytte driftskontoen.  

I kommuner som ikke tillater driftskonto må assistentene selv legge ut og få det refundert. 

Dekker dere diett på reiser? 

Diett utbetales for hele døgn og kun på reiser med egen reiseavtale i de kommunene som tillater driftskonto. I kommuner som ikke tillater driftskonto, betaler vi også kost og losji, men da gjennom refusjon mot kvittering. 

Tilbyr dere km-godtgjørelse? 

Vi dekker ekstrautgifter ved bilkjøring fra ordinært arbeidssted til midlertidig arbeidssted. Men kun dersom kunden/arbeidsleder ikke er i assistentens bil. Vi følger statens satser for kilometergodtgjørelse. 

Refunderer dere utgifter til PC/ skriver og forbruksmateriell? 

Vi kan dekke datautstyr med inntil kroner 10.000 kroner hvert tredje år i de kommuner som tillater full driftskonto. 

HMS

Hvordan følger dere opp HMS på arbeidsplassen? 

Alle BPA-ordninger må gjennomføre en årlig HMS-gjennomgang. Dette skjer ved at alle assistenter må fylle ut et digitalt HMS-skjema som sendes inn til sin respektive rådgiver for gjennomgang. Reglene for HMS er også tema på felleskursene for både assistenter og arbeidsledere.   

Tilbyr dere vaksinering av ansatte? 

Vaksinering av ansatte er ikke obligatorisk, men vi refunderer vaksinasjon dersom det er nødvendig i forbindelse med utenlandsreiser eller dersom kunden/vedtakseier befinner seg i risikogruppe for sykdom/smitte.  

Dekker dere utgifter til smittevernutstyr? 

Ja, vi dekker utgifter til smittevernutstyr som hansker, munnbind o.l. ettersom dette er definert som HMS-utgifter.

Mer tid til livet
du vil leve

Totalpakken du får ved å velge Stendi Assistanse gir deg frihet og mulighet til å fylle hverdagen din med det du ønsker å bruke tiden og energien din på.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut