«Det utenkelige»

En fagfilm fra Stendi om problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge (SSA) - se den her!

Rundt 90 % av seksuelle overgrep mot barn begås av noen som allerede har en relasjon til barnet. Men det mange ikke vet, er at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn begås av – andre barn*.  

Hvem er disse barna, og hvordan kan vi hjelpe dem med å forhindre problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA)?

Vellykket premiere

27. mai 2021 inviterte Stendi til en digital fagfrokost med premierevisning av filmen «Det utenkelige», etterfulgt av en tverrfaglig panelsamtale hvor fagpersonene fra filmen deltok. 

Over 500 personer hadde meldt seg på arrangementet, og representanter fra bla. Bufetat, kommunale barnevernstjenester, barnehusene, Politiet, kriminalomsorgen og mediene fulgte sendingen.

Vårt viktigste formål med filmen har vært å dele kunnskap og kompetanse om barn og unge som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). 

I etterkant av fagfrokosten har Stendi opplevd stor etterspørsel av filmen, fra fagfolk som har lyst til å dele denne med sine kollegaer og samarbeidspartnere. Vi jobber nå med å tilgjengeliggjøre hele fagfrokosten inkludert panelsamtalen, hvor faglige nyanser ble løftet fram og gode spørsmål fra publikumschat'en ble besvart

Medvirkende i filmen «Det utenkelige»:

  • Eva Mørch – Psykologspesialist ved Ressursenhet V27 ved Betanien Sykehus, Bergen
  • Thomas Winther – Familieterapeut & Sexolog ved Curasenteret, Sarpsborg
  • Anders Lindskog – Psykologspesialist & spesialist i klinisk sexologi ved Villa Frisk, Fredrikstad
  • Tone Benedikte Hunskaar – Pedagog og fagkonsulent i Stendi

Bakgrunnen for filmen

Flere av barna Stendi får forespørsel fra det offentlige om å gi et fosterhjemstilbud til, har en problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Tidligere ønsket nesten ingen av våre fosterhjem å ta imot barn og unge som hadde begått grenseoverskridende seksuelle handlinger mot andre barn. Vi så at vi ikke hadde kompetansen å tilby våre oppdragsgivere, og vi visste heller ikke nok selv.

Vi etablerte derfor flere kursrekker om temaet for våre familie- og beredskapshjem for å øke kunnskapen om hvordan man best møter disse barna. Før hjemmene begynte på kurset, takket de fleste nei til å ta imot barn med slik atferd. Men etter endt kurs svarte samtlige ja. Vi har siden drevet opplæring og veiledning av familiene som har tatt imot disse barna. Vi har også tilbudt veiledning til skolene og eventuelle besøkshjem. Hele veien har vi jobbet tett med relevante fagmiljøer innen problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Erfaringen vår er at mer kunnskap gir disse barna bedre hjelp. Underveis i arbeidet kom derfor ideen om å samle fagfolk med ulike innfallsvinkler til temaet i en fagfilm, slik at vi kan dele vår erfaring og kunnskap med flere.

Målet med filmen er ikke å gi noen fasit. Vi ønsker ganske enkelt å løfte frem ulik faglig innsikt om hvilke faktorer som går igjen, hvorfor noen barn utvikler slik atferd, hva slags hjelp de trenger og hva man kan gjøre i praksis i møte med denne type uttrykk.

Vi håper og tror filmen kan bidra til å øke kunnskapsnivået om denne gruppen barn, og skape en bredere forståelse av hvor viktig det er med tidlig hjelp. Forhåpentlig kan filmen også bidra til at samfunnet setter inn en sterkere forebyggende innsats rettet mot disse barna: For ved å gå tidlig inn med riktig hjelp til et barn eller en ungdom med skadelig seksuell atferd, hjelper vi samtidig andre barn – med å unngå å bli ofre for seksuelle overgrep.

Filmen er laget av Feber Film for Stendi. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til filmen.

Se også mer informasjon om SSA på våre fagsider. 

***

*Kilder: NHS.uk, Utdanningsforskning.no, Barndommen kommer ikke i reprise: Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017) (s. 63)