Bedre hjelp til ungdom med alvorlige dyssosiale utfordringer

Stendi jobber med å bedre muligheten for å hjelpe ungdom som har begått alvorlige voldshandlinger.

Hvem: Aina Sundt Gullhaugen er psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykopati. 

Jobb i Stendi: I Stendi jobber Aina i hovedsak med å skreddersy endringsarbeidet som knyttes opp mot ungdommer som har utført svært alvorlige voldshandlinger, og som står i fare for å gjenta slike handlinger. Disse ungdommene motsetter seg ofte tradisjonell behandling. De snakker også sjelden om det som er vanskelig for dem.

Fagfokus: Nye innfallsvinkler, kommunikasjon og forståelsesmodell som kan bidra til å hjelpe ungdommer og voksne med alvorlige dyssosiale utfordringer (psykopati). Den nylig publiserte Dynamisk modell av Psykopati (DMP; Gullhaugen, Heinze & Chernyahovsky Kornev, 2021) er et vitenskapelig grunnlag for nyutviklede og implenterte tjenester. 

Relevant for: Forskere, fagpersoner og andre med en faglig forankret interesse for feltet. Oppdragsgivere med behov innen målgruppen. 

Aina har nylig publisert en ny forståelsesmodell for psykopati i i det internasjonale tidsskriftet "Psychoanalytic Psychology". Målet er at modellen, Dynamisk modell av Psykopati (DMP), kan medføre at ungdommer og voksne med alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse blir enklere å forstå for personell som arbeider med denne gruppen slik at gruppen kan få bedre hjelp. Stendi arbeider nå med ulike prosjekter knyttet til DMP og ser hvordan man best kan benytte seg av modellen og kunnskapen i kurs, opplæring og i våre omsorgstjenester. 

Aina har tidligere også fått publisert en artikkel om psykopati og kommunikasjon i det internasjonale tidsskriftet Journal of Psycholinguistic Research. Artikkelen handler om hvordan man kan identifisere sårbarhet og smerte hos personer med alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse (psykopati) ved å studere kommunikasjonen deres. Dette er viktig fordi behandling av denne gruppen vurderes som svært vanskelig; det er personer som skaper lidelse for andre samtidig som de selv uttrykker at de ikke har det vanskelig eller trenger hjelp. En viktig del av den terapeutiske oppgaven blir å hjelpe dem med disse tingene.

Den nye kunnskapen i artiklene gir økt forståelse av den alvorlige dyssosiale personlighetsforstyrrelsen (psykopati) og benyttes allerede i endringsarbeidet som knyttes opp mot ungdommer som har utført svært alvorlige voldshandlinger. 

Kunnskapen som artiklene formidler gir ansatte en ny innfallsvinkel for å snakke med ungdommer og voksne med alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse, noe som igjen kan øke sjansen for at endringsarbeidet går riktig vei. 

Bilde: Dynamisk modell av Psykopati (DMP)

Improved help for youths with severe conditions of dissocial disorder

Stendi provides high-quality services for juvenile delinquent clients.

Who: Aina Sundt Gullhaugen, PhD, Clinical Specialist in Psychology. 

Position in Stendi: In Stendi, Aina has, together with her colleagues, developed and implemented high-quality treatment for severe conditions of dissocial disorder. Adolescents who have committed serious acts of violence, and who are at risk of repeating them, might be included in the program. These individuals typically oppose traditional treatment, and they rarely express the contents of their struggling.

Focus: The recently published Dynamic Model of Psychopathy (DMP; Gullhaugen, Heinze & Chernyahovsky Kornev, 2021) serves as the scientific basis for the newly developed and implemented services. 

Relevant for: Researchers, professionals, and individuals with a work-related interest in the subject. Child welfare services. 

Aina (Gullhaugen & Sakshaug, 2019) has previously published an article in Journal of Psycholinguistic Research, discussing the often-imperceptible vulnerability and pain of individuals with severe conditions of dissocial personality disorder (psychopathy), which can be identified by studying their communication. The article provides great insight for professionals who seek to increase their understanding of this serious disorder, and how to proceed with treatment. 

Aina (Gullhaugen, Heinze & Chernyahovsky Kornev, 2021) has recently published the Dynamic Model of Psychopathy (DMP) in Psychoanalytic Psychology. The DMP is a radically innovative model explaining previously unanswered questions when it comes to psychopathy (what “is” psychopathy, really, and how does it “work”).  

Stendi has various ongoing projects related to the DMP (validation; assessment; treatment; courses and training) and would like to collaborate with qualified professionals worldwide.

Dynamic Model of Psychopathy (DMP)