Dette kreves av et fosterhjem

Oppdraget som forsterket fosterhjem eller beredskapshjem stiller en rekke krav til deg. Her forklarer vi litt nærmere om hvorfor, og hva de ulike kravene består av.

Illustrasjonsbilde av fosterforeldre

Som første steg i prosessen mot å bli fosterforelder hos Stendi, ber vi deg om å ta en enkel test. Denne testen består av ni veldig relevante spørsmål, og nedenfor forklarer vi bakgrunnen for dem alle.

1. God vandel

Før du kan bli fosterforelder vil det bli innhentet en politiattest, og innholdet i denne vil være med på å avgjøre hvor vidt du er egnet. Det vil naturligvis bli brukt skjønn ved vurderingen, som betyr at ikke alle anmerkninger vil utelukke deg. Anmerkninger som seksualforbrytelser, grov volds- og ranskriminalitet, drap og narkotikaforbrytelser vil imidlertid gjøre det.

2. Stabil økonomi

Dette spørsmålet er formulert slik fordi det er nettopp stabilitet som er viktig. Du behøver ikke å kunne vise til høy inntekt. Det viktigste er at du har god kontroll på inntekter og utgifter, og har hatt det over tid. 

3. Har du ledig soverom?

Det er ikke så mange krav til boligen utover at den skal ha en gjennomgående god standard, men du er avhengig av å kunne gi fosterbarnet et eget soverom. Boligen skal ellers være trygg og normalt ryddig og ren. Det er en fordel hvis boligen er eid, eller leid på langtidskontrakt, da dette bidrar til å sikre en stabil bosituasjon.

4. Har du egne barn under 10 år?

Alle plasseringer er unike, men i et forsterket fosterhjem eller beredskapshjem er det ofte en fordel at man ikke allerede har små barn boende hjemme. Et «ja» på dette spørsmålet vil altså ikke utelukke deg som fosterforelder, men det er viktig informasjon i forbindelse med matching av fosterbarn/-ungdom og fosterfamilie.

5. Leser og snakker du godt norsk?

Vi trenger alltid flere fosterfamilier, og familier med flerkulturell bakgrunn som snakker ulike språk er like interessante som etnisk norske. Det er imidlertid et krav til norskkunnskapene i forbindelse med at fosterfamilien skal kunne kommunisere med barnehage, skole og samfunnet ellers. 

6. Har du alminnelig god fysisk og psykisk helse?

Et steg i prosessen innebærer at det blir hentet inn helseattest for deg som fosterforelder. Du er nødt til å være ved god nok helse til å kunne gi omsorg til barn med omfattende behov. Uførhet eller kronisk sykdom står ikke nødvendigvis i veien for dette, men vil vurderes ved hvert enkelt tilfelle.

7. Er du villig til å frikjøpes fra jobb for å gi et barn tilpasset omsorg på heltid eller deltid?

Dette er en forutsetning for at du skal kunne være et forsterket fosterhjem tilknyttet oss. Du inngår et engasjement med Stendi for hver plassering, og iht. Folketrygdloven § 1-9 defineres du som frilanser. Noen kan synes at det virker utrygt å skulle gi slipp på en fast ansettelse, så det er viktig å være klar over alle aspektene ved en omsorgsoppgave som dette.

8. Har du jobbet med barn og ungdom over tid, utdanning innen helse- og sosialfag eller vært besøks-/beredskaps-/fosterhjem tidligere?

Utdannelse, erfaring og kompetanse er med på å avgjøre hvilke plasseringer ditt hjem kan ta imot, samtidig som det er en faktor i forbindelse med å stadfeste lønnen din. Det er imidlertid ekstra viktig med relevant bakgrunn for å kunne bli et forsterket fosterhjem. Dette begrunnes med de tidvis krevende omsorgsoppgavene.

9. Motiveres du av kontinuerlig oppfølging, kompetanseheving og støtte?

Alle våre fosterhjem og beredskapshjem får tett oppfølging av en fagkonsulent. I tillegg kommer 3-6 obligatoriske kurs hvert år, hvor vi har fokus på å heve din kompetanse innenfor vårt faggrunnlag. Det er derfor viktig at du som fosterforelder er sulten på å lære mer og bli en enda bedre omsorgsperson.

Har du det som kreves? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?