Lønn og sosiale rettigheter

Når du stiller din tid, dine ressurser og din bolig til disposisjon som familie- eller beredskapshjem i Stendi, vil du naturligvis motta økonomisk kompensasjon som står i samsvar med det viktige oppdraget du utfører.

En smilende kvinne, i bakgrunn sitter en tenåringsjente

Familiehjem og beredskapshjem går under betegnelsen forsterket fosterhjem, noe som innebærer at en voksen blir frikjøpt fra sine jobbforpliktelser for å ta vare på den som flytter inn.

Vi tilbyr den hjemmeværende voksne lønn fra 400 000–570 000 kroner per år. Flere faktorer avgjør hvilken lønn vi kan tilby i ditt tilfelle. Eksempelvis; formell utdannelse, hvorvidt du har erfaring med målgruppen, hvilke plasseringer du har kompetanse til å ta imot og om du er villig til å åpne hjemmet ditt for søsken.

Vi tilbyr arbeidsgodtgjørelse tilsvarende full lønn til den voksne som er frikjøpt fra sin stilling. Lønnsnivået blir satt ut fra en individuell vurdering av hjemmets totale egnethet til å utføre det viktige oppdraget.

Som familie- eller beredskapshjem er du vanlig lønnsmottaker, og har Stendi som ansvarlig arbeidsgiver. Det inngås et engasjement for hver enkelt plassering, og du defineres som frilanser iht. folketrygdloven § 1-9. Stendi tilbyr ikke faste ansettelser, da arbeidsforholdet alltid er knyttet til det spesifikke oppdraget hjemmet tar på seg.

Skattefri utgiftsdekning og barnetrygd

Det følger en fast utgiftsdekning med hvert barn som plasseres. Denne er skattefri, og utbetales månedlig av Stendi. Veiledende satser for fosterhjem reguleres årlig av kommunesektorens organisasjon KS. Utgiftsdekningen ligger mellom 6000–8000 kroner per måned.

Etter ny lov om barnetrygd gjelder de samme regler for utbetaling og disponering av barnetrygd for fosterbarn, som for andre barn. Dette innebærer at du som fosterforelder får utbetalt barnetrygden.

Utgiftsdekningen og barnetrygden skal dekke utgifter som mat- og forbruksvarer, klær, telefon, fritidsaktiviteter og reiser til fosterbarnet. 

Les også: Vårt faggrunnlag 

Pensjon, sykdom og feriepenger

Lønnen du får som fosterforelder vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt.

Folketrygdloven gir deg rett til sykepenger dersom fosterbarnet må flytte ut pga. din sykdom. Etter folketrygdloven § 8-38 har du rett til 100% sykepenger først fra 17. dag etter at fosterhjemsplasseringen opphører. Du kan tegne en tilleggsforsikring for å få full dekning fra første sykedag. Dersom fosterbarnet blir sykt, har du de samme rettighetene til permisjon som biologiske foreldre, etter arbeidsmiljøloven § 33A.

Fosterforeldre anses ikke som arbeidstakere, og har dermed ikke har rett til feriepenger. Du mottar imidlertid lønn i 12 måneder av året, mens en vanlig arbeidstaker får lønn i 11 måneder og feriepenger i tillegg.

Har du plass til en til?

Vil du åpne hjemmet ditt for et barn eller en ungdom som trenger omsorg og gode rutiner? Ta vår uforpliktende test for å se om det er deg – eller dere – vi leter etter.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut