Hva med pensjon, sykdom og feriepenger når man er beredskapshjem?

Arbeidsgodtgjørelsen du får som fosterforelder vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt.

Folketrygdloven gir frilansere rett til sykepenger dersom fosterbarnet må flytte ut pga. din sykdom. Etter folketrygdloven § 8-38 har du rett til 100% sykepenger først fra 17. dag etter at sykmeldingen har startet. 

Fosterforeldre er frilansere, og har dermed ikke har rett til feriepenger. Du mottar imidlertid lønn i 12 måneder av året, mens en vanlig arbeidstaker får lønn i 11 måneder og feriepenger i tillegg.