Som et ledd i klarstillingsprosessen, er vi pålagt av den offentlige barneverntjenesten å innhente diverse dokumenter. Dette er blant annet:

  • Politiattest som viser at du kan å påta deg oppdrag som fosterhjem, jfr. bestemmelsene i barnevernloven.
  • Helseattest fra fastlege, som bekrefter at din fysiske og psykiske helse er skikket til å tre inn i en rolle som fosterhjem.
  • Relevant informasjon fra NAV, Bufetat og barneverntjenesten i kommunen du bor i.
  • Referanser, for eksempel fra arbeidsgivere, tidligere oppdragsgivere, verv du har hatt, og liknende.

Alle dokumentene innhentes med ditt samtykke.

Stendi utarbeider deretter en samlet sosialrapport når klarstillingsprosessen er gjennomført, som du får innsyn i og godkjenner.