Fagkonsulenten – familiens nærmeste støttespiller

Det er krevende å være foster- eller beredskapshjem, men med Stendi i ryggen står dere aldri alene. Våre fagkonsulenter støtter, veileder og følger opp – døgnet rundt, hele året.

Et av de viktigste særtrekkene ved Stendi sin modell, er den tette oppfølgingen du får fra våre fagkonsulenter. Fagkonsulenten følger familien over tid, og har ansvaret for alt fra koordinering med ulike faginstanser rundt familien, til støtte og veiledning i hverdagen. 

I tillegg sørger fagkonsulentene for at hjem tilknyttet Stendi får den faglige kompetansen, metodene og verktøyene de trenger for å ivareta barna og ungdommenes behov for trygghet og omsorg.

Du står aldri alene

Når vi rekrutterer nye hjem, har mange erfaring fra å være «ordinære» kommunale fosterhjem. Noen har opplevd å stå alene om oppgaven, og at de av ulike årsaker ikke har fått den oppfølgingen de har hatt behov for. Til tross for dyktige offentlige fagfolks gode innsats. 

Foster- og beredskapshjem tilknyttet oss skal ikke måtte oppleve dette. Fagkonsulentene i Stendi følger aldri opp mer enn seks-syv hjem av gangen, er engasjerte, dedikerte og fleksible. De har høy grad av tilgjengelighet, også utenom de faste avtalene. Dette fordi vi vet at hverdagsvansker ikke alltid inntreffer innen ordinær arbeidstid. Ved å alltid være til stede for "våre" familier skaper vi et godt utgangspunkt for å «være i forkant», og støtte hjemmene i de vanskelige periodene. 

Les hva våre hjem sier om samarbeidet med fagkonsulenten  

Vi garanterer:

  • Jevnlige hjemmebesøk av fagkonsulenten
    Majoriteten av familiene våre får hjemmebesøk hver 14. dag. I samarbeid med barneverntjenesten skreddersyr vi oppfølgingen tilpasset familien og barnets behov.
  • Ukentlig kontakt med fagkonsulenten på telefon
    I tillegg til hjemmebesøk har vi jevnlig kontakt med alle hjemmene ukentlig på telefon. Det «vanlige» er én-to ganger i uken, eller mer ved behov.
  • 24 timers tilgjengelig beredskapsvakt
  • Avlastningsordninger og forsterkningstiltak i og rundt fosterhjemmene etter behov
    Forsterkningstiltak vurderes individuelt per sak, og besluttes i samråd med våre oppdragsgivere. Dette kan eksempelvis være avlasting to døgn i måneden, i tillegg til frikjøp, veiledning, kursing og opplæring.

Kontakt oss i Stendi fosterhjemtjenester

Hva slags kompetanse har våre fagkonsulenter?

Våre fagkonsulenter har relevant grunnutdanning som barnevernspedagog, pedagog eller sosionom. I tillegg har vi en bred variasjon av ulike videreutdanninger blant våre konsulenter. Dette kan eksempelvis være veilederkompetanse, familieterapi, videreutdanning i barnevern eller etnisitet og kulturforståelse. 

Alle våre fagkonsulenter har sertifisering innen circle of security-parenting, og vi har fagkonsulenter i samtlige regioner med kompetanse på emosjonsfokusert veiledning. Stendi har i tillegg utviklet kurs innen, og har spesialkompetanse på Skadelig Seksuell Adferd.

Hvordan veileder vi fosterhjem?

I den kontinuerlige veiledningen av fosterhjem og beredskapshjem tar vi alltid utgangspunkt i to hovedretninger. Det ene er tilknytningslære og det andre er det vi kaller traumebevisst omsorg. Det er de to viktigste bestanddelene i faggrunnlaget vårt.

Veiledning i hjemmet

Vi oppfordrer fosterhjemmene til å føre en enkel logg over problematikk og ulike utfordringer de møter i hverdagen. Vi tar utgangspunkt i denne loggen når vi veileder, og sammen med hjemmet jobber vi systematisk for å identifisere triggerpunkter som kan utløse smerteuttrykk hos den enkelte ungdommen. På denne måten gir vi familiene de nødvendige verktøyene for å møte barnet på en trygg og raus måte. 

Vi er også opptatt av å fremheve de gode periodene, og hjelpe hjemmet til å heve blikket ved å ha fokus på helheten. Der det er hensiktsmessig, avhengig av barnets modenhet og alder, har vi i tillegg samtaler med barna.

Veiledning i faste familieteam

I geografiske områder der vi har mange fosterhjem, og det er praktisk gjennomførbart, har vi tillegg kursing en gang i måneden gjennom familieteam. Hvert familieteam består av seks-sju familiehjem, og ledes av to faste fagkonsulenter. 

Familieteam er gode treffpunkter for å formidle og diskutere fagkunnskap, i tillegg til at de gir våre hjem et uvurderlig fellesskap der støtte og erfaringsutveksling står sentralt.

Veiledning gjennom fordypende kurs for fosterforeldre

Vi arrangerer jevnlig fordypende kurs i vårt faggrunnlag, som gir fosterhjemmene nyttige arbeidsverktøy og metoder å benytte i hverdagen. Kursene er nasjonale, og er obligatoriske for alle våre familiehjem og beredskapshjem. Les mer om våre fordypende kurs.

Fagkonsulenten er bindeleddet mellom fosterhjemmet og hjelpeinstansene

Fagkonsulenten er også «limet» mellom de ulike hjelpeinstansene, og koordinerer det meste av arbeidet rundt barnet. Det kan være tidkrevende å skulle samarbeide tett med ulike faginstanser som skole, oppdragsgiver og spesialisthelsetjeneste, og sørge for at de rette faginstansene til enhver tid blir trukket inn og samkjørt. Derfor tar fagkonsulenten fra Stendi denne oppgaven i samarbeid med barneverntjenesten, så fosterhjemmet kan fokusere fullt på omsorgsoppgaven. 

Den tette oppfølgingen og veiledningsarbeidet, gjør fagkonsulenten til en viktig kontinuitetsbærer for at alle involverte parter og faginstanser rundt barnet skal jobbe i samme retning.

Eksterne samarbeidspartnere

Vi legger stor vekt på å være faglig oppdaterte i vår tilnærming til samfunnsoppgaven, og samarbeider med flere instanser og fagmiljøer som bidrar med oppdatert forskning, kunnskapsutvikling og formidling innen feltet, deriblant RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.  

Våre fagkonsulenter mottar i tillegg jevnlig ekstern veiledning, både en-til-en og i gruppe av en Norges fremste psykologspesialister innen barne- og ungdomspsykologi, Arnt Ove Engelien.