Boliger for utviklingshemmede

Tilrettelagte boliger mennesker med ulik grad av utviklingshemming.

Vårt landsdekkende tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt beboer på bakgrunn av dens problematikk og behov.

Spesialtilpasset tilbud

Våre botilbud består av bofellesskap, leilighetsbygg, enkeltstående leiligheter og institusjoner. Boligene holder god standard, og med beliggenhet og utforming som gir oss gode muligheter til å tilpasse botilbudene til beboernes behov, funksjonsnivå og alder.

Øvrig tilbud inne Heldøgns omsorg: Psykiske lidelser | Demens | Rus | Avlasting

Boenhetene er fullt utstyrt, men beboerne har også mulighet til å møblere selv. Boenhetene er bemannet av personell med lang erfaring og høy kompetanse på målrettet miljøarbeid.

Vi har et bredt tilbud til utviklingshemmede i alle aldre, også barn. For foreldre kan det å få hjelp og støtte, enten periodisk eller på permanent basis, gi familien pusterommet og overskuddet tilbake.

Erfarne miljøterapeuter

Våre arbeidsmetoder består blant annet av relasjonskompetanse, som er et ledd i det miljøterapeutiske arbeidet. Mennesker utvikler seg i relasjoner, og vi ønsker å legge til rette for vekstfremmende relasjoner for våre beboere.

Vi er opptatt av at både brukerens og de pårørendes behov blir møtt, og legger kvalitet og omsorg i alt vi gjør.

Barneboliger

Vi har egne barneboliger for barn med ulike utfordringer, og vi hjelper dem til bedre å mestre hverdagen. I barneboligene jobber det kompetente og ansvarlige voksne, noe som bidrar til å skape et riktig og trygt miljø.

Les mer om Stendi Barnevern Bofellesskap

Våre ansatte jobber i medleverturnus, hvilket betyr at barna forholder seg til langt færre ulike personer på daglig basis. Dette sørger for større grad av kontinuitet og trygghet.