Boliger for utviklingshemmede

Stendi tilbyr tilrettelagte boliger for mennesker med ulik grad av utviklingshemming, i form av bofellesskap, leilighetsbygg eller enkeltstående boenheter.

En voksen kvinne sitter ved kjøkkenbordet, ved siden av henne sitter det en jente med downsyndrom, hun smiler.

Stendi tilbyr boliger tilrettelagt for mennesker med ulik grad av utviklingshemming. Tilbudet vårt er i hovedsak rettet mot voksne, men vi har mulighet til å ta imot beboere helt ned i 16-årsalderen.

Ingen av våre botilbud er institusjoner – vi tilbyr botjenester i helt vanlige boliger, hvor utviklingshemmede bor i fellesskap eller hver for seg. Boenhetene leveres som regel fullt utstyrt, men beboerne har også mulighet til å møblere selv. 

Viktig samarbeid med pårørende

Vår oppgave er å skape selvstendighet hos våre beboere, og noe av det viktigste på veien mot dette målet, er å skape rom for mestringsfølelser. Dette lykkes vi spesielt godt med når samarbeidet med pårørende og øvrig nettverk rundt beboeren er tett og godt. De som fra før står beboeren nær, spiller en viktig rolle, og her i Stendi tar vi dem på alvor. 

Om brukervalgsordningen

Fritt brukervalg er tiltenkt tjenester til personer over 18 år med utviklingshemming, og andre med behov for bolig med tilgjengelig personal døgnet rundt. 

Dette er tjenester som best mulig ivaretar deltakelse, selvstendighet, funksjonsevne, mestring og livskvalitet. Derfor kan Stendi tilby følgende til alle beboere: 

  • Tilpassede tjenester i tråd med regler om brukermedvirkning
  • Tjenester definert og levert med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett og med vern mot krenkende behandling
  • Utarbeidelse og koordinering av tiltaksplan og aktivitetsplan
  • Helsefaglig bistand, samt praktisk bistand som rengjøring, handling, matlaging og klesvask
  • Bistand med medisiner
  • Hjelp med kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
  • Hjelp til sosial omgang, opprettholde kontakt med eget nettverk og å delta på meningsfulle aktiviteter
  • Dagtilbud for de som ikke kan arbeide, som dagsenter eller annen form for sysselsetting

Kompetent personell og medleverturnus

Vi har en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, og jobber med målrettet miljøterapi og personsentrert omsorg som overordnede tilnærminger. I Stendi står relasjonskompetanse sentralt i det miljøterapeutiske arbeidet rundt utviklingshemmede. Mennesker utvikler seg i relasjoner, og vi ønsker å legge til rette for vekstfremmende relasjoner for de som bor hos oss. 

Alle våre boenheter er bemannet av personell med lang erfaring og høy kompetanse innen fagfeltet. Personalgruppene rundt den enkelte beboer settes sammen av personer med ulik teoretisk og yrkesfagligbakgrunn og kompetanse, for å sikre en mest mulig formålstjenlig teamsammensetning.

I Stendi praktiserer vi ofte medleverturnus, noe som innebærer at beboerne har færre kontaktpersoner per dag/uke/måned. Våre ansatte bor gjerne i direkte tilknytning til boenheten over flere dager av gangen, slik at bomiljøet ikke preges av kontinuerlige vaktskifter, men oppleves som stabilt og forutsigbart for beboerne. 

Skreddersydd omsorg

Vi i Stendi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Ønsker du å ta en prat med oss er det bare å ta kontakt.