Psykiske lidelser

Stendi tilbyr tilrettelagte bo- og omsorgstilbud for voksne med psykiske lidelser og sammensatte utfordringer. Felles for våre tjenestemottakere er et omfattende behov for støtte i eget liv.

Psykiske lidelser kan være mangefasetterte. I Stendi jobber vi med voksne mennesker som har sammensatte og komplekse utfordringer. Det kan ofte være snakk om samtidige diagnoser, eller psykiske lidelser i kombinasjon med;

Felles for alle våre beboere, er at ingen har like utfordringer, og alle har store bistandsbehov. 

En erfaren samarbeidspartner

Stendi har lang og allsidig erfaring med å tilretttelegge bo- og omsorgstjenester for personer innen et bredt spekter av psykiske lidelser, og vi strekker oss langt for å tilrettelegge for den enkeltes behov. 

Tjenestetilbudet vårt er landsdekkende, vi jobber på oppdrag fra små og store kommuner rundt om i landet. Vi fasiliteterer for forskjellige typer tiltak med døgnkontinuerlig bemanning i ulikt omfang, og kan levere tjenester innen samtlige omsorgsnivåer.

Kompetent personell

Vi har en faglig tilnærming til våre omsorgstjenester, med personsentrert omsorg og målrettet miljøterapi som overordnede tilnærminger. Å mobilisere tjenestemottakernes egne ressurser er noe av det viktigste vi gjør, og der ligger også våre medarbeideres fokus. Tjenestemottakeren skal være delaktig i eget liv, lære å løse hverdagslige utfordringer og ikke bli en passiv mottaker av hjelp. 

Alle våre boenheter har personell med lang erfaring og høy kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige felt. Personalgruppene rundt den enkelte beboer settes sammen av ulike teoretiske og yrkesfaglige bakgrunner, for å sikre en mest mulig formålstjenlig kompetansesammensetning.

Medleverturnus

I Stendi praktiserer vi ofte medleverturnus, noe som innebærer at våre ansatte gjerne bor i direkte tilknytning til boenheten over flere dager av gangen. Ved å unngå gjentatte vaktskifter i løpet av en dag, blir bomiljøet i større grad preget av stabilitet og forutsigbart. Beboerne har færre kontaktpersoner per dag/uke/måned, og vi opplever at kontinuiteten i tjenesten har en sterk positiv effekt på våre beboere.

Spørsmål eller forespørsel om plassering?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva vi kan tilby i din kommune.

Snakk med oss!

Hva tilbyr vi i våre boliger?

Stendi kan levere målgruppedifferensierte boliger. Beboerens utfordringer og behov avgjør botilbudet som tilbys i hvert enkelt oppdrag. Vår boligportefølje består av alt fra skjermede enheter og enetiltak, til bofellesskap og samlokaliserte enheter. Alle våre boliger bærer preg av å være private bosteder med hjemlige omgivelser. For å tilby relevant botrening, må vi også tilby tilpassede boliger.

 Her er noe av det man kan forvente i våre boliger:

  • Trygghet, forutsigbarhet og brukermedvirkning fra første stund
  • At etiske refleksjoner og juridiske vurderinger legger premisser for vårt daglige arbeide
  • Ivaretakelse av ADL og trening på sosiale ferdigheter
  • Oppfølging av psykisk og fysisk helse, inkludert håndtering av medisiner
  • Fokus på kost og ernæring, og måltider som inviterer til sosialt fellesskap
  • Aktiviteter og opplevelser i og utenfor boligen 
  • Opprettholdelse av kontakt med pårørende og øvrig nettverk
  • Oppfølging av samarbeidet med eksternt hjelpeapparatet