Rus

Vi tilbyr skreddersydde bo- og omsorgstjenester for personer i alle aldre som sliter med rusproblematikk.

Gutt som dekker ansiktet med hendene sine.

Vår grunntanke er alle som har et ønske om endring, har en mulighet til å oppnå dette – hvis det legges til rette gjennom faglig og individuell tilpasning, basert på behov og forutsetninger.

Ut fra dette perspektivet må den enkelte beboer selv gjøre endringer i sitt rusmønster, med utviklingsstøtte fra våre fagpersoner som ser den enkelte brukers sammensatte utfordringer. 

Ofte er det snakk om rusavhengighet og samtidig psykiske lidelser.

Målrettet miljøterapi i rusomsorgen

Vi gir ikke medisinsk behandling til våre beboere, men aktiviserer dem i stedet gjennom en miljøterapeutisk tilnærming tilpasset hver enkelt. I tilfeller der medisinsk behandling er nødvendig, jobber vi tett med spesialisthelsetjenesten slik at alle hensyn blir tatt.

Stendi har en egen arbeids- og aktivitetsgruppe som tilrettelegger for og motiverer beboerne til deltakelse. Gruppen fokuserer på tilpassede aktiviteter, fra arbeidstrening i vedproduksjon eller gårdsdrift, til rent sosiale tiltak, friluftsliv og fritidsaktiviteter.

Mann med hette og sort capsMann med hette og sort caps

Dagligdagse gjøremål / ADL

Miljøterapien inkluderer også opplæring i dagliglivsferdigheter, herunder etablering av hensiktsmessige døgnstrukturer og en meningsfull fritid. Mange av våre beboere faller utenfor arbeidslivets krav og forventninger, og vi bistår i å finne fram til arbeidsplasser som tilbyr særlig oppfølging.

Brukermedvirkning står i sentrum, og vi oppfordrer alle våre beboere til å påvirke sin egen hverdag.

Ulike boliger for rusavhengige

Vi har mange boliger rundt om i landet, og etablerer nye tiltak på forespørsel fra norske kommuner, osm er våre oppdragsgivere. Vår målsetning er å skreddersy et sømløst tilbud for rusmiddelavhengige, uansett behov. 

Våre boliger er av ulik størrelse, og kan romme en eller flere beboere. Alle avdelinger har kompetent personale med helse- og sosialfaglig utdanning eller erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Botilbud med LAR / aktiv rus

Ikke alle er motivert eller har nødvendige forutsetninger for å leve et liv uten rusmidler. De som befinner seg i en slik livssituasjonen har ofte et utstrakt behov for tilsyn, bistand og oppfølging i det daglige. 

Mange av våre beboere tar del i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og blir foreskrevet medisiner, som Stendi ser til at blir forsvarlig disponert gjennom utlevering og kontroll av medisinfaglig personell ved boligen. 

Vi har også botilbud for personer som er i aktiv rus. Her kan de få bistand til dagligdagse gjøremål, samt oppfølging av kontakt med fastlege, DPS, verge, advokat og liknende. Beboerne får også hjelp til kontroll/stabilisering av sitt rusmiddelmisbruk.

Rusfrie boliger

Rusmisbrukere som har et oppriktig ønske og indre motivasjon for å leve uten illegale rusmidler, skal få et tilbud som tilrettelegger for et verdig, godt og rusfritt liv.

I våre rusfrie botilbud kan beboerne få botrening og bistand til å etablere et rusfritt sosialt nettverk, gjennom utdanning, arbeid og fritid. 

Slik legges et grunnlag for å mestre livet uten rusmidler. Målet er at beboerne skal tilegne seg nødvendige verktøy for å kunne leve rusfritt.

Våre fokusområder

  • Gi et fast og trygt bosted med forutsigbarhet og struktur
  • Gi hver enkelt mulighet for å bli integrert i arbeid eller utdanning
  • Gi beboerne en meningsfylt fritid
  • Bistå slik at beboerne kan få oversikt og et avklart forhold til personlig økonomisk situasjon
  • Bistå beboerne med å legge til rette for et sosialt nettverk
  • Bistå beboerne så de kan få et avklart forhold til egne barn, familie og/eller andre nærstående

Bo-oppfølging

Vi har flere team som bistår beboerne i sine hjem før eller etter behandling. Disse menneskene har ofte fått bistand av andre typer hjemmetjenester uten å lykkes. 

Våre fagpersoner bistår denne målgruppen med konkrete dagligdagse oppgaver som bistand til rengjøring, handling, deltakelse i møter som oppdragsgiver eller beboer har ønske om at vi deltar på, oppfølging av kontakt med fastlege, DPS, advokat, verge og liknende. Vi kan også tilby sosialt samvær gjennom kafebesøk eller restaurantbesøk, dersom situasjonen tilsier dette.

Stendi har gode erfaringer med bo-oppfølgingsrollen. Ved å være tydelige på vår rolle, blant annet ved å unngå medisinhåndtering, unngår vi i stor grad å komme i konfliktsituasjoner knyttet til økonomi og rus. Dette er kjerneområder til konflikt mellom beboere i målgruppen og hjelpepersonell. 

Samarbeid med kommunen

Våre boliger etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen. Det er avgjørende for vårt arbeid at det også er nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Stendi er opptatt av å sikre at beboerne etablerer relasjoner til behandlere og relevante instanser i det offentlige tjenesteapparatet. Våre tiltak er supplement til de offentlige tjenestene, og skal ikke erstatte dem.

Skreddersydd rusomsorg

Stendi hjelper landets kommuner med å ivareta sine forpliktelser overfor rusavhengige personer som har krav på kommunale tjenester. Vil du vite hva vi kan bistå med?