Dette er Stendi assistanse helseteam

Stendi assistanse helseteam er små, håndplukkede og stabile team, med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem.

Vi jobber på oppdrag fra kommuner for å gi pasienter pleie, medbestemmelsesrett og økt livskvalitet. Våre tjenester kan også bestilles privat.

Å få behandling hjemme i nære og trygge omgivelser av de samme personene, skaper forutsigbare rammer for både pasient og pårørende. For mange handler det om å opprettholde et så normalt liv som mulig, medbestemmelse og ønsket om å leve sammen som familie.

For andre igjen handler det om en best mulig slutt på livet, der de små øyeblikkene blir de aller viktigste. Der symptomlindring, og det å få være hjemme og omgitt av de du er glad i, betyr mest.

Sykepleie i eget hjem

Stendi helseteam har et individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter som trenger behandling hjemme. Vi har lang erfaring både med voksne klienter og barn med ulike sykdommer.

Felles for alle er at de har et omfattende hjelpebehov og er avhengig av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg har mange sammensatte lidelser og trenger både somatisk og psykososial oppfølging.

Færre og bedre opplærte hender

Ved å sette inn små, faste team rundt hver enkelt pasient skaper vi solide og helsefaglig trygge rammer som ivaretar behovet for behandling, omsorg og pleie, livskvalitet og privatliv.

Vi mener at forutsigbarhet på bemanningssiden er en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi har derfor en turnus som gir ro rundt og god tid til pasienten.

Vår erfaring er at færre og godt opplærte hender gir bedre kontinuitet både for pasienten, pårørende og personalet. Våre team består av dedikerte medarbeidere med bred erfaring, som også er personlig egnet til denne typen tjenester.

En helhetlig og god sykepleie hjemme

Alle våre team har en egen avdelingsleder som gir tett oppfølging, støtte og oppmuntring til pasienter, pårørende og personale.

Avdelingslederne følger opp medarbeiderne faglig, og er bindeledd mellom pasienten, teamet, ledelse og de ulike instansene og aktørene som er involvert.

barn uten hår med hund i sofa

Ta kontakt med Stendi assistanse helseteam:

Malin Buseth Schjetne

Virksomhetsleder