Stendi assistanse helseteam samarbeider med kommuner over hele landet. Vi bistår på kort varsel med spesialkompetanse når sykepleie i hjemmet er vedtatt.

Stendi leverer tjenester i tråd med vedtak fra kommunen pasienten bor i. Våre team kan bistå med erfaren spesialkompetanse der slik kompetanse ikke finnes, eller der det ikke er samfunnsmessig nyttig å etablere enkelttiltak med høy bemanning.

I tillegg kan vi levere bemanning til sykehjem/hjemmetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Mobile spesialteam innen sykepleie

Vi vet at alvorlige diagnoser og sykdomsforløp ofte er uforutsigbare og ressurskrevende. Derfor er vi opptatt av å være mobile, og vi jobber på tvers av kommunegrensene.

Når det ikke lenger er behov for vår bistand i en kommune, flytter vi våre dedikerte team til nye oppdrag og kan dermed unngå overflødig bemanning ved oppdragsslutt.

Individuelt tilpasset pleie

Vi har lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem, og kan bidra til økt livskvalitet og trygg oppfølging ved en rekke diagnoser. Teamene skreddersyr tjenestene rundt hver pasient, slik at behov for behandling, omsorg og pleie blir ivaretatt.

Ved pleie av barn ønsker våre team å gi barn og foresatte en trygg og meningsfull hverdag. Det å ha ett team tett på seg i eget hjem kan være utfordrende. Vi legger vekt på å være fleksible og løsningsorienterte til det beste for alle parter.

Respiratorbehandling

Respiratorpasienter er avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå. Ved å ha stasjonært helsepersonell i hjemmet, forsvinner mange av bekymringene knyttet til dette.

Våre team har bred erfaring og kompetanse når det kommer til intensiv behandling av respiratorpasienter, gode rutiner for rengjøring av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer.

Palliativ pleie og sykepleie i hjemmet

Våre helseteam tilbyr palliativ behandling i hjemmet, og sørger for best mulig symptomlindring, pleie og omsorg for pasienter som er i livets sluttfase.

Barn med palliative diagnoser trenger et hjelpeapparat som ser barnet som individ, og familien som helhet. De er i ventesorg og avhengig av et hjelpesystem som ser familien og deres behov.

Fordeler for oppdragsgiver:

 • Behandling i hjemmet
  Vi bidrar til at pasienter som har behov for behandling i hjemmet får det.
 • I tråd med vedtak
  Vi leverer tjenester i tråd med vedtak fra kommunen
 • Kompetansen du trenger
  Vi kan bistå med erfaren spesialkompetanse der slik kompetanse ikke finnes.
 • Mobile spesialteam
  Våre team kan settes inn på kort varsel over hele landet.
 • Kostnadseffektivt
  Kommuner unngår overflødig bemanning etter opphørt behov.
 • Arbeidsbesparende
  Vi tar alt det administrative og fungerer som bindeledd mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, pasient og pårørende.
barn med sustoffmaske som får sykepleie i hjemmet

Ta kontakt med Stendi assistanse helseteam:

Malin Buseth Schjetne

Virksomhetsleder

Vi har erfaring med:

 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Barn og voksne med kreft
 • Premature barn med underutviklede lunger
 • Ernæringsproblematikk
 • Multippel sklerose (MS)
 • Hjerneskade
 • Nyresykdom
 • Sjeldne diagnoser og ulike syndromer
 • Cerebral parese
 • Downs syndrom
 • Psykisk utviklingshemming
 • Epilepsi

Vi har kompetanse på:

 • Trakeostomi
 • Intravenøs behandling
 • Bruk av sentrale venekateter og veneport
 • Smertepumpe
 • Respiratorbehandling/ pustestøtte (High-Flow/ BiPAP/CPAP)
 • Medisinsk sug og hostemaskin
 • Sondeernæring
 • Palliativ behandling
 • Dialyse
 • Oksygenbehandling
 • Medikamenthåndtering
 • Kommunikasjons- og forflytningshjelpemidler