På denne siden publiserer vi aktsomhetsvurderingene vi gjør av vår verdikjede, i tråd med kravene i Åpenhetsloven.

Kort om loven

Åpenhetsloven (Lovdata) om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og sikre almenheten tilgang til informasjon. Den gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. 

Redegjørelsesplikt

Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en årlig redegjørelse innen 30. juni hvert år – første gang i 2023. Styrets årsberetning skal også henvise til denne redegjørelsen. 

Innsynsretten gjelder fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022, og innebærer at forbrukere kan stille spørsmål og ha krav på svar; om hvordan et selskap arbeider med menneskerettigheter, hvilke risiko som eventuelt er avdekket og hvordan risikoen håndteres. Forbrukertilsynet skal veilede om og føre tilsyn med loven. 

(Kilde: Forbrukertilsynet – Åpenhetsloven)

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderingene skal analysere risikoen for om det skjer brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Vurderingene skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

Ifølge OECDs retningslinjer skal bedrifter bidra til å:

  • bevare miljøet
  • respektere menneskerettigheter
  • ivareta arbeidstakerrettigheter
  • unngå korrupsjon og smøring

Krav til leverandører i tråd med Åpenhetsloven

På sikt vil Stendi belønne leverandører som kan vise til gode systemer og tiltak for aktsomhetsvurderinger for produkter og tjenester som inngår i anbudskonkurranser. Vi vil utrede nærmere hvordan slike evalueringskrav skal utformes og brukes ved anskaffelser.

Inntil dette er klarlagt ber Stendi tilbydere som deltar i konkurranser innen områder hvor det er risiko for brudd på menneskerettighetene om å levere en innledende aktsomhetsvurdering sammen med tilbudet. Hensikten er å sikre at tilbydere gjør undersøkelser før de velger leverandører av materiell, slik at kontraktsvilkårene kan følges opp best mulig i kontraktsperioden, og forpliktelsene i åpenhetsloven ivaretas.

For spørsmål eller andre henvendelser knyttet til Åpenhetsloven i Stendi, ta kontakt på e-post til: