Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og er siden 2019 en del av Nordens ledende omsorgsforetak Ambea. Men selskapets historie går helt tilbake til 1991.

Selskapene som i dag utgjør Stendi har til felles at de er etablert i det små, og av personer med stort engasjement og tro på at de offentlige omsorgstjenestene i Norge har behov for et fleksibelt supplement kjennetegnet av høy kvalitet og kompetanse, skreddersøm og mangfold.

Stendis historie er derfor først og fremst våre virksomheters historie – en historie om små selskaper med unik erfaring og kompetanse som etter hvert finner sammen. Vi jobber hver dag for å bevare, styrke og utvikle det beste av de ulike tjenestene videre, til fordel for alle våre brukere.

1991

Barnevernsenteret etableres

Barnevernsenteret etableres som Norges første private barnevernsaktør som leverer barneverntjenester til det offentlige.

1991
1993

Ungplan etableres

Selskapet Ungplan etableres

1993
1995

Etablering av Varphaugen ungdomshjem

Varphaugen ungdomshjem (Otta) etableres som en privat barneverninstitusjon for barn og ungdom. Varphaugen åpner senere avdeling i Våler i Østfold og utvider siden virksomheten på Østlandet.

1995
2000

Heldøgns omsorg på Lillehammer

Målrettet intervensjon (Lillehammer) etableres på Vingnes med tjenester innen heldøgns omsorg.

2000
2003

“Kom Nærmere” starter opp

Revygruppen “Kom Nærmere” starter etter initiativ fra Ungplan. Det er en arena der ungdom i barnevernet kan få utløp for følelser gjennom musikkterapi og samarbeid.

2003
2005

Ungplan inn i Aleris

Ungplan blir en del av Aleris, et privat helse- og omsorgstjenesteforetak med helsetjenester og omsorgstjenester til eldre, unge og voksne.

2005
2006

Flere sykehjem

Aleris omsorg overtar driften av Lambertseter alders- og sykehjem (Oslo), og Lurantunet omsorgsboliger (Os).

2006
2007

Heldøgns omsorg og vekst

Omsorgsselskapene BOI (Asker) innen heldøgns omsorg og barnevernselskapet Ungetablering (Oslo) blir en del av Aleris.

2007
2008

Vekst og nyetablering

Barnevernsenteret Østfold (Moss) og Ungdom i utvikling (Oslo) blir en del av Aleris Ungplan.

Heimta etableres som tilbud til barn med kognitive funksjonshemninger (Moss), og utvides senere til heldøgns omsorgs også for voksne.

Aleris Omsorg overtar driften av Ravnanger sykehjem (Askøy).

Aleris Ungplan samarbeider med “Inn på tunet” – et velferdstiltak med rot i gårdsdrift.

2008
2009

Nye tjenester mot barn og familier

Tiltaksgruppa fokus AS (Sarpsborg og Fredrikstad) etableres, med tiltak rettet mot barn, ungdommer og familier i samarbeid med barnevern og sosiale tjenester.

2009
2010-2012

Vekst og nye samarbeid

Aleris Ungplan & BOI slås sammen til et selskap.
Tranøy bo og omsorg (Troms) etableres.
Interaktivt Barnevern (Molde) og Nymogården (Bardu) blir en del av Aleris Ungplan & BOI.

2010-2012
2013

BPA og eldreomsorg

Aleris Ungplan & BOI og Heimta etablerer tjenester innen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Aleris Omsorg overtar driften av Uranienborghjemmet (Oslo) og Austevoll pleie og omsorgssenter.

2013
2014

Vekst og forskningsfond

Lyderhorn Barnevern og Omsorgshjelperen (Bergen) blir en del av Aleris Ungplan & BOI.

Aleris Omsorg overtar driften av Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter (Oslo).

Aleris Forsknings- og utviklingsfond etableres, og støtter i perioden 2013-2016 en rekke pasientnære prosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

2014
2015

Reorganisering og ISO-sertifisering

Heimta blir en del av det svenske omsorgsselskapet Solhagagruppen.

Barnevern, heldøgns omsorg og seniortjenester organiseres samlet i divisjon Aleris Omsorg.

Aleris Omsorg vinner anbudskonkurransene for Lambertseter alders- og sykehjem, Ljabrubakken Omsorg+, og Risenga bo- og omsorgssenter, og starter samme år med hjemmetjeneste og trygghetsalarmtjeneste.

Aleris Omsorg bygger raskt opp et kompetansemiljø på enslige mindreårige asylsøkere (EMA), som det kommer mange av til Norge i 2015.

2015
2016

Hjemmebaserte tjenester og private seniorleiligheter

Aleris Barnevern og Villa Sult inngår et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser.

Aleris Omsorg starter opp kurs og veiledning innenfor SSA (skadelig seksuell atferd) overfor fosterforeldre og medarbeidere innen barnevern.

Uranienborghjemmet i Oslo er det første privatdrevne sykehjemmet som starter opp med generasjonsmøter – hvor skolebarn og beboere møtes en gang i måneden.

Aleris Omsorg etablerer sine første respiratorteam/hjemmteam – et tjenestetilbud til personer med behov for omfattende pleie i eget hjem.

Aleris Omsorg lanserer private seniorleiligheter med husvert, helse- og trygghetspakke i Oslo, kalt Gabels Park.

Pøbelprosjektet (Bærum) blir en del av Aleris Omsorg.

Solhagagruppen og Heimta blir en del av Ambea.

2016
2017 – 2018

Vekst og miljøsertifisering

TBO Helse, Varphaugen og Målrettet intervensjon (MI) blir en del av Heimta, Ambeas virksomhet i Norge.

Alle enheter under barnevern og heldøgns omsorg i Aleris Omsorg Norge blir sertifisert som Miljøfyrtårn.

Oslo kommunes seniorpris tildeles kulturlederen på Lambertseter alders- og sykehjem for arbeidet med å gi beboerne gode dager gjennom blant annet musikkterapi.

2017 – 2018
2018

Utrykningstjeneste

Aleris Omsorg starter utrykningstjeneste for Asker og Bærum kommuner, med ansvar for å betjene trygghetsalarm-henvendelser fra ca. 3000 brukere.

2018
2019

Ambea overtar – Aleris Omsorg og Heimta blir Stendi

Ambea, Skandinavias ledende omsorgsforetak, går inn som eier av Aleris omsorgsvirksomhet i Norge, som skifter navn til Stendi. Heimta-selskapene blir en del av Stendi.


Stendi Senior får fornyet kontrakt på Vestre Nes Omsorgsbolig.

Stendi vinner anbud fra UDI på drift av tiltak for asylsøkere med særskilte behov.

2019
2020

Inkludering og kundeombud

Stendi etablerer pilotprosjektet Stendi Pøbel Drift, for personer som har havnet utenfor arbeidslivet og trenger arbeidstrening.

Stendi etablerer et eget kundeombud, for å gi beboere/tjenestemottakere og deres pårørende en kanal der de kan sende synspunkter, klater eller spørsmål.

2020
1/1/2019

Pandemi-innsats og utmerkelser

Sammen med Storfjord kommune etablerer og drifter Stendi en covid-teststasjon ved en grenseovergang i Storfjord.

Stendi blir tildelt prisen Årets Service- og handelsbedrift for tidlig og solid innsats i helseberedskapen under pandemien.

Stendi utmerker seg ved å ansette personer med redusert arbeidsevne under pandemien og vinner årets Ringer i vannet-pris for sin samfunnsinnsats.

1/1/2019