Vårt kvalitetsarbeid

Stendi AS er sertifisert etter ISO 9001:2015 og har et overordnet mål om å være kvalitetsledende i all vår tjenesteleveranse.

Stendi har solide systemer og prosesser for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere vår aktivitet, for å sikre at den er i samsvar med aktuell helse- og omsorgslovgivning. 

Vår Fag- og kvalitetsavdeling med ni medarbeidere har ansvar for kontinuerlig utvikling av våre systemer knyttet til kvalitetsstyring, fag og kompetanse.

Stendi kvalitetspolicy (pdf)

Vi har en elektronisk læringsplattform som sikrer tildeling og dokumentasjon av relevante kompetansehevende tiltak for den enkelte medarbeider innenfor de ulike tjenesteområdene. Selskapet har et ISO-sertifisert kvalitetssystem som bygger på kvalitetsprosesser som samlet sikrer at vi leverer gode og forsvarlige tjenester til våre tjenestemottakere.  

Kvalitetssystem

Stendi AS og Stendi Senior AS er sertifisert etter ISO 9001:2015, som innebærer at vårt kvalitetssystem etterlever internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet. Sertifiseringen ble første gang gjennomført i 2007. Standarden er basert på prinsippene for kvalitetsledelse, som blant annet innebærer kundefokus, prosesstankegang, kompetent lederskap, risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring. Sertifisering etter ISO 9001:2015 bidrar til å sikre at vårt kvalitetsarbeid etterleves, ivaretas og utvikles på best mulig måte. Kvalitetssystemet revideres årlig av Intertek. 

Miljøfyrtårn

Stendi AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen innebærer at vi har særskilte rutiner og rapporteringer på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifiseringen bidrar til et økt fokus på miljøet og vårt samfunnsansvar, og bidrar til at vi kan oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

Brukerundersøkelser

Stendi gjennomfører årlige brukerundersøkelser blant våre oppdragsgivere (stat og kommuner) og de som får omsorg fra oss i institusjoner, bofellesskap eller innen hjemmetjenester. Undersøkelsene blir gjennomført av avdeling for Fag og kvalitet, og følges opp av drift og ledelse innen de ulike tjenesteområdene. 

Brukerundersøkelser heldøgns omsorg 2022 

Brukerundersøkelser barnevern 2022