Årets bruker- og oppdragsgiverundersøkelser viser at både beboerne i Stendis barnevernsinstitusjoner og oppdragsgiverne fra Bufetat og kommunene er godt fornøyde med de tjenestene som leveres.

Stendi drifter over 70 barnevernsinstitusjoner/tiltak, og tilbyr plasser til stat og kommuner for barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Institusjonene varierer fra enetiltak med et barn, til institusjoner med plass til opptil seks barn. 

Hvert år gjennomfører Stendis avdeling for Fag og kvalitet spørreundersøkelser blant barn og unge som bor i institusjonene, og hos oppdragsgiverne (Bufetat og kommuner). Målet med kundeundersøkelsene er å løfte brukertilfredsheten og kvaliteten på tjenestene, basert på brukernes og oppdragsgivernes tilbakemeldinger.

Barn og ungdom føler seg trygge og ivaretatt

46 barn og ungdommer (32 % av beboergruppen) har gjennomført den anonyme spørreundersøkelsen, som består av 13 spørsmål innen seks områder; trygghet, imøtekommenhet, samarbeid og brukermedvirkning, aktivitet, sosialt nettverk og helse. 

Resultatet viser at 78 % sier at de i svært stor eller stor grad føler seg trygge der de bor nå, og når man tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet 89 %. 

Tabell 1: Resultat alle spørsmål blant barn/unge i barnevernsinstitusjoner

* Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.  

- Vi er veldig glade for at resultatene er så gode. Tatt i betraktning at mange av barna og ungdommene som svarer har det vanskelig og er sårbare, er det fint å se at så mange svarer at de føler seg trygge og at aktiviteter og helse blir godt ivaretatt. Samtidig er vi bevisste på at en del av beboerne ikke har ønsket å svare på undersøkelsen, og at det alltid er rom for forbedring, sier Stendis administrerende direktør Ingvild Lemme Kristiansen. 

93 % av oppdragsgiverne er i stor grad fornøyde 

Oppdragsgiverundersøkelsen innen barnevern er besvart av 55 medarbeidere i Bufetat og landets kommuner som bruker Stendis tjenester innen barnevern. Respondentene har besvart åtte spørsmål innen områdene ivaretakelse av beboeren, samarbeid og imøtekommenhet. 

Når man summerer andel svar på stemmer i svært stor, stor eller noen grad er Stendis oppdragsgivere 100 % fornøyde på tre av fire områder:

  • Ivaretakelse av beboeren: 100 / 90 %
  • Samarbeid: 98 / 86 %
  • Imøtekommenhet: 100 / 96 % 
  • Kvalitet på tjenesten: 100 / 93 %
Tallene til høyre inkluderer andelen som har svart at det stemmer i svært stor eller stor grad, tallet til venstre inkluderer også de som har svart at det stemmer i noen grad.

Inspirasjon til forbedringstiltak

- Til tross for veldig fine tall, gir resultatene og kommentarene i fritekst alltid innspill til områder der vi kan bli bedre, sier Kristiansen. 

Basert på undersøkelsen skal Stendi arbeide målrettet til tiltak innen områdene stabilt personale, brukermedvirkning og barnas/ungdommenes sosiale nettverk utenfor boligen det kommende året.