Årets bruker- og oppdragsgiverundersøkelser viser at beboerne i Stendis boliger for heldøgns omsorg, og deres oppdragsgivere i kommunene gjennomgående er godt fornøyde med tilbudet de får.

Hvert år gjennomfører Stendis avdeling for fag og kvalitet spørreundersøkelser blant alle beboere/brukere og kommunene som er oppdragsgivere for tilbudet om heldøgns omsorg. Målet med kundeundersøkelsene er å løfte brukertilfredsheten og kvaliteten på tjenestene, basert på brukernes og oppdragsgivernes tilbakemeldinger.

Stendi drifter 108 boliger med heldøgns omsorg for voksne beboere over hele landet, som i brukerundersøkelsene er delt i to hovedgrupper;

• Voksne beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser

• Voksne beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

Beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser

70 beboere (64 %) med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser har gjennomført undersøkelsen, 14 % uten bistand. Fordi beboerne innen heldøgns omsorg har ulike utfordringer kan undersøkelsen derfor gjennomføres digitalt eller på papir, alene eller med bistand fra en person de er trygge på, eller som en samtale mellom beboer og en i personalgruppen. Ca. halvparten av respondentene bor i enetiltak, halvparten i bofellesskap. 

Resultatet viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.

Tabell 1: Resultat alle spørsmål til beboere med funksjonshemming/autismespekterforstyrrelser

*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.  

Resultatene viser at beboerne i denne gruppen gjennomgående er svært godt fornøyde. Det er noe lavere grad av fornøydhet når det gjelder hjelp til å delta på aktiviteter og deltakelse når det legges planer. I oppfølgingen av undersøkelsen vil det bli jobber videre med disse områdene. 

Fag- og kvalitetsutvikler Anette Jaeger Arnesen har hovedansvaret for gjennomføringen av de årlige brukerundersøkelsene i Stendi. 

- Slike undersøkelser gir oss først og fremst en indikasjon på hva beboerne er mest og minst fornøyde med. Vi er bevisste på at selv om andelen gode tilbakemeldinger er høy betyr ikke det at alle beboerne alltid er fornøyde. Vi må også ta med i vurderingen at noen av de minst fornøyde beboerne kanskje ikke ønsker å delta i undersøkelsen. Uansett gir undersøkelsen oss nyttige tilbakemeldinger når vi ser tendenser i en retning, utvikling over tid, eller forskjeller mellom regioner. 

Hun fremhever også de mange konstruktive tilbakemeldingene som kommer inn via de åpne kommentarfeltene i undersøkelsene. 

- Her får vi ofte gode forslag til aktiviteter eller andre ønsker beboerne har, en klapp på skulderen til personalets innsats, og ikke minst noe å tenke på når beboernes innerste følelser deles. Vi jobber i deres hjem og private sfære, og det er viktig å bli minnet på. Å snakke sammen om dette i personalgruppene, og sammen med beboerne, er en god og konstruktiv øvelse for å sikre god kvalitet i tjenestene vi utfører, sier Anette Jaeger Arnesen.

Beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

82 beboere (59 %) innen området psykisk omsorg, rus og demens har gjennomført årets undersøkelse. Ca. 65 % fikk hjelp til å bevare undersøkelsen. Resultatet viser at 73 % sier at de alt i alt har det bra der de bor, og når man tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet 89 %. 

Tabell 2: Resultat alle spørsmål til beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.  

Stendis voksne beboere med psykiske utfordringer, herunder også rus og demens, er gjennomgående fornøyde. Områdene avdelingene særlig skal følge opp fremover, på bakgrunn av disse resultatene, er aktiviteter og sosialt samvær.

89 % av oppdragsgivere innen heldøgns omsorg er fornøyd med Stendi som leverandør

Undersøkelsen til oppdragsgivere er sendt til 147 medarbeidere i kommuner Stendi leverer tjenester til, innen heldøgns omsorg. 55 personer (37 %) har gjennomført undersøkelsen. 

Resultatene viser at oppdragsgiverne gjennomgående er svært godt fornøyde – 89 % er alt i alt fornøyde, og når man tar med de som har svart «stemmer i noen grad» på spørsmålet er andelen 100 %. 

Tabell 3: Samlet vurdering oppdragsgivere heldøgns omsorg

*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.  

- Vi er svært fornøyde med resultatene fra våre oppdragsgivere. Vi setter også stor pris på kommentarene både beboere og oppdragsgivere har gitt oss. Resultatene er gjennomgående gode, men det er alltid noe vi kan ta tak i og jobbe med for å forbedre tjenestene vi leverer ytterligere, sier Stendis administrerende direktør Ingvild Lemme Kristiansen. 

- Som et resultat av tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere skal vi arbeide med å bli enda bedre på rapportering og dokumentasjon av arbeidet med beboeren.