Anken i saken mot Stendi AS avvist av Høyesterett

27.11.21: Stendi tar til etterretning at anken i saken mot Stendi AS er avvist av Høyesterett.

  «Vi tar til etterretning at Høyesterett har besluttet å ikke ta vår anke inn til behandling. Som tidligere uttalt mener vi saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til beregningen av og forutsetningene for krav om etterbetaling, lønn og feriepenger ved omklassifisering fra oppdragstaker til arbeidstaker. Vi mener blant annet et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene må hensyntas ved beregningen av slik krav. Disse poengene ble hensyntatt i tingretten, men ikke i lagmannsretten, og vi mener det ville vært av prinsipiell betydning å få disse spørsmålene inn for Høyesterett» sier advokat Eirik Edvardsen i SANDS på vegne av Stendi.

Stendi anket over de delene av dommen som gjelder etterbetalingskravene på lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

Avgjørelsen fra lagmannsretten avvek vesentlig fra tingrettens vurdering, og et mindretall i lagmannsretten sluttet seg i hovedsak til vurderingene fra tingretten. 

Selskapet har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Les også:

2021: Anken i saken mot Stendi AS avvist av Høyesterett 

2021: Stendis kommentar til dommen fra Borgarting lagmannsrett 

2019: Dom i saken mot Aleris Ungplan & BOI AS