Stendi deltok i kontrollhøring i Stortinget om barns beste i barnevernsinstitusjoner

21.01.2021: Som eneste enkeltaktør deltok Stendi i november 2020 i Kontroll- og konstitusjonskomiteens kontrollhøring om «Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barneverninstitusjonar». Saken ble avsluttet i Stortinget 21. januar.

Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (A).

Foto: Skjermdump Stortinget TV

Komiteen ønsket å belyse saken på en bred måte. På programmet sto innlegg fra Barneombudet, Ideelt barnevernsforum, Bufetat, Kommunesektorens organisasjon (KS), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Regionleder Øst Barnevern Lene Lind og Kvalitetsansvarlig Hanne Nordengen Stølevik forberedte Stendis innspill. Lene Lind representerte Stendi i kontrollhøringen, som foregikk digitalt på grunn av corona-situasjonen.

I sin innledning fortalte Lene Lind først litt om Stendi som på oppdrag fra det offentlige har levert forsterkede fosterhjem, barnevernsinstitusjoner og ulike hjelpetiltak siden 1991. 

- Vi er landsdekkende og har institusjoner for alle målgrupper. Vi opplever å ha et viktig samfunnsoppdrag i samarbeid med barnevernstjenesten og Bufetat. Vårt felles mål er at barn som plasseres i barnevernsinstitusjon, skal få et best mulig tilbud tilpasset dem og deres situasjon, sa Lind.

Lene Lind representerte Stendi i selve høringen.

Foto: Skjermdump Stortinget TV

Kvalitetsheving gjennom standardiserte forløp

Videre fortalte Lind om forbedringsarbeidet Bufetat har satt i gang, og at Stendi mener tiltakene har medført en kvalitetsforbedring, og som vi tror vil føre til ytterligere kvalitetsforbedring i framtiden. 

- Eksempel på dette er standardisert forløp innenfor de ulike målgruppene. Forløpet skal sikre likhet og planmessighet i plasseringsperioden fra inntak til utskriving. Det stilles krav til at medvirkning skal foregå i alle faser av oppholdet. Tilsvarende gjelder for evaluering av mål og tiltak. Månedlig rapportering av driftsindikatorer vil styrke kvalitetssikringen av barnevernsinstitusjonene. Bufetat har gjennomført denne rapporteringen i sine tiltak en stund, og fra august i år har Stendi fått lov til å være med i en pilot for å teste samme type rapportering i private tiltak, sa Lind.

Hun understreket at Stendi tror dette vil bidra til å sikre et felles system for kvalitetssikring i både statlige og private institusjoner:

- Vi mener at disse tiltakene er noen blant flere som vil bidra til å sikre systematisk og god oppfølging av barn under opphold i barnevernsinstitusjoner. Vi er glade for å kunne ta del i dette arbeidet, og vi mener det er nødvendig med felles rutiner som sikrer praksis, og som forplikter alle involverte parter rundt et barn, fortsatte Lind.

Bufdir var enig med Stendi i at standardiserte forløp er en viktig del av institusjonsoppfølgingen.

Barneombudet var blant annet opptatt av å bygge gode fagmiljøer.

Foto: Skjermdump Stortinget TV

Gode fagmiljøer viktig

Barneombudet mente at manglende informasjonsdeling fra private kan være en utfordring for å bygge gode fagmiljøer.

Stendi poengterte at det ikke er noen konkurransemessige problemer med å utveksle fagkompetanse: 

- Det Stendi imidlertid opplever, er at våre fagmiljøer ikke alltid inkluderes som en likeverdig bidragsyter i faginstansene i barnevernet, men er en kapasitet som benyttes når alt annet er prøvd. For eksempel mener vi selv at vi har utviklet det vi tror er landets fremste fagmiljø innen tjenester for hørselshemmede i barnevernsinstitusjoner. Dette skulle vi veldig gjerne ha delt, slik at vi her og i andre tilfeller kan komme fram til beste praksis for denne og andre grupper, sa Lene Lind.

Medvirkning på institusjon gjennom handlingsplaner

Svein Harberg fra Høyre lurte på om Stendi kunne si litt mer konkret om hvordan det jobbes for å sikre at barna får påvirke sin situasjon når de er på de institusjonene som Stendi driver.

- Når det gjelder handlingsplan og medvirkning, har vi et eget punkt i handlingsplanen hvor det for hvert enkelt område vi jobber med, står noe om hva som er barnets mening om det målet vi jobber mot, hvordan barnet selv tenker at det går an å nå dette målet, og hvordan det skal evalueres. Vi har også et eget punkt i de halvårsrapportene eller tremånedersrapportene som skrives i våre tiltak, hvor det fremkommer helt tydelig hva barnet mener om de ulike evalueringene, målene og tiltakene i handlingsplanen, svarte Lind.

Harberg ville også vite hva Stendi mente om skillet mellom de ideelle og de andre private, som Ideelt Barnevernsforum var opptatt av. 

Styres av samme regler, lover og forskrifter

- Jeg er opptatt av at vi styres av de samme lover, regler og forskrifter – alle som driver barnevernsinstitusjoner. Det gjelder det offentlige, det gjelder de private kommersielle, og det gjelder de private ideelle. Det er gjennomført flere undersøkelser av om det er en forskjell i kvaliteten på tjenestene som leveres ut fra de målekriteriene vi har i dag, og det er ikke funnet noen systematiske forskjeller. Vi er opptatt av akkurat de samme tingene som Ideelt Barnevernsforum snakker om – stabilitet, kvalitet og kompetanse. Det er veldig viktige førende prinsipper for oss også, svarte Lene Lind. 

Hele referatet fra høringen ligger her.