Stendi varslet Økokrim

24.06.21: Det er i dag blitt kjent at Økokrim har tatt ut tiltale mot tre tidligere ansatte i Stendi og en leverandør. Forholdene tiltalen omfatter gjelder daværende Aleris Omsorg, før Ambea tok over som eier og selskapet skiftet navn til Stendi.

Tiltalen omfatter et leverandørforhold som ligger tilbake i tid, samt privatøkonomiske forhold rundt tre tidligere ansatte. Det alt vesentligste av avtalene med leverandøren er i dag avsluttet. Saksforholdet er tidligere omtalt i Ambeas kvartals- og årsrapport. Stendi har også ved flere anledninger kommentert spørsmål om saken i media. 

Bakgrunn for saken:

I januar 2019 ble ledelsen i daværende Aleris Omsorg gjort kjent med påstander om kritikkverdige forhold rundt ansatte. Selskapet tok umiddelbart initiativ til en ekstern granskning av påstandene. Ambea, som gikk inn som eier av Aleris Omsorg i slutten av januar samme år, ble samtidig orientert og tok over ansvaret for prosessen fra tidspunktet for eierskiftet. Funnene fra granskningen ble så overlevert Økokrim for vurdering og oppfølging. 

Den eksterne granskningen avdekket kritikkverdige forhold av privatøkonomisk art rundt ansatte og en leverandør. Forholdene granskningen avdekket utgjorde uten tvil et alvorlig brudd på selskapets etiske retningslinjer.

De kritikkverdige forholdene berørte ikke selskapets virksomheter. Stendis tjenesteleveranser ble i liten grad berørt, og kvaliteten på tjenestene til brukerne og forpliktelsene overfor oppdragsgivere ble ivaretatt.

Dette er en alvorlig sak der Stendi selv har varslet og bistått Økokrim hele veien. Saken er også en påminnelse om at alle systemer avhenger av tillit. Aleris Omsorg hadde gjennom de siste årene før de kritikkverdige forholdene ble avdekket, gjennomført egne programmer med opplæring for ledere, mellomledere og ansatte i nettopp etikk og antikorrupsjon. 

Saken håndteres nå av Økokrim, og Stendi finner det derfor ryddig å ikke kommentere saken ytterligere.