Våre hjemmetjenester

Stendi Hjemmeteam samarbeider i dag med kommuner over hele landet, og kan på kort varsel bistå med spesialkompetanse når store vedtak om helsehjelp i hjemmet fattes.

Ønsker du å vite mer om Stendi Hjemmeteam og våre hjemmebaserte tjenester?

Vi leverer våre tjenester i tråd med vedtak fra kommunen pasienten bor i. Vi kan bistå med erfaren spesialkompetanse der slik kompetanse ikke finnes, eller der det ikke er samfunnsmessig nyttig å etablere enkelttiltak med høy bemanning.

Vi leverer i tillegg bemanning til sykehjem/hjemmetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Mobile spesialteam 

Vi vet at alvorlige diagnoser og sykdomsforløp ofte er uforutsigbare og ressurskrevende. Derfor er vi opptatt av å være mobile og jobber på tvers av kommunegrensene.

Når behovet for vår bistand opphører i en kommune, setter vi inn våre dedikerte team i neste. På den måten unngår oppdragsgiver overflødig bemanning ved oppdragsslutt, og vi kan bidra der behovet for oss er størst.

Individuelt tilpasset pleie

Vi har lang erfaring innen somatisk behandling av pleie av pasienter i eget hjem, og kan bidra til økt livskvalitet og trygg oppfølging i forbindelse med en rekke diagnoser. Teamene skreddersyr og koordinerer tjenestene rundt hver pasient, slik at deres behov for behandling, omsorg og pleie blir ivaretatt.

Våre team ønsker å gi barn og foresatte en trygg og meningsfull hverdag. Det å ha ett team tett på seg i eget hjem kan være utfordrende. Vi har erfart at det å gi det lille ekstra, være fleksible og løsningsorienterte øker gevinsten for alle parter.

leende gutt uten hår med hun på sofa

Respiratorbehandling

Respiratorpasienter er fullstendig avhengige av maskinen som puster for dem. De er sårbare dersom en akutt situasjon skulle oppstå, og de ikke er i umiddelbar nærhet til sykehus og mulighet for intensiv behandling. Ved å ha stasjonært helsepersonell i hjemmet, forsvinner mange av bekymringene knyttet til dette. 

Våre team har bred erfaring og kompetanse når det kommer til intensiv behandling av respiratorpasienter. Vi har også gode rutiner for rengjøring av utstyr og utarbeidelse av prosedyrer, da pasientgruppen er svært utsatt for blant annet lungebetennelser.

Palliativ pleie

Våre team tilbyr palliativ behandling i hjemmet, og sørger for best mulig symptomlindring, pleie og omsorg for pasienter som er i livets sluttfase. 

Barn med palliative diagnoser trenger et hjelpeapparat som ser barnet som enkeltindivid og familien som helhet. De er i ventesorg og avhengig av et hjelpesystem som ser de og deres behov. 

Vi har erfaring med:

• Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
• Barn og voksne med kreft
• Premature barn med underutviklede lunger
• Ernæringsproblematikk
• Multippel sklerose (MS)
• Hjerneskade
• Nyresykdom
• Sjeldne diagnoser og ulike syndromer
• Cerebral parese
• Downs syndrom
• Psykisk utviklingshemming
• Epilepsi 

Vi har kompetanse på:

• Trakeostomi
• Intravenøs behandling
• Bruk av sentrale venekateter og veneport
• Smertepumpe
• Respiratorbehandling/ pustestøtte (High-Flow/ BiPAP/CPAP)
• Medisinsk sug og hostemaskin
• Sondeernæring
• Palliativ behandling
• Dialyse
• Oksygenbehandling
• Medikamenthåndtering
• Kommunikasjons- og forflytningshjelpemidler 

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut