Rus

Våre bo- og omsorgstjenester er skreddersydd for personer som sliter med rusproblematikk.

Gutt som dekker ansiktet med hendene sine.

Vår grunntanke er alle som har et ønske om endring, har en mulighet til å oppnå dette hvis det legges til rette gjennom en faglig og individuell tilpassing ut fra beboerens behov og forutsetninger.

Utfra dette perspektivet må den enkelte beboer selv gjøre endringer med utviklingsstøtte fra våre fagpersoner, som ser den enkelte brukers sammensatte utfordringer. Ofte er det snakk om rusavhengighet og samtidig psykiske lidelser. Derfor samarbeider vår omsorgstjeneste innen rus med omsorgstjenesten for personer med psykiske lidelser.

I tillegg til sammensatte diagnoser har flere av våre beboere ofte oppfølging gjennom LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Ulike typer boliger for rusavhengige

Vi har flere institusjoner og bofelleskap rundt om i landet, og etablerer nye på forespørsel fra våre oppdragsgivere. Vår målsetting er å skreddersy et sømløst tilbud for rusmiddelavhengige brukere uansett behov. Boligene er av ulik størrelse, og kan romme en eller flere beboere. Alle våre hus har personale med helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Vi kan også tilby bo-oppfølging i brukernes hjem før eller etter behandling. Våre fagpersoner har lang erfaring og spisskompetanse på dette området.

Les også: Et kreativt aktivitetssenter

Våre fokusområder

  • Gi beboerne et fast og trygt bosted med forutsigbarhet og struktur
  • Gi beboerne mulighet for å bli integrert i arbeid eller utdanning
  • Gi beboerne en meningsfylt fritid
  • Bistå beboerne så de kan få oversikt og et avklart forhold til personlig økonomisk situasjon
  • Bistå beboerne med å legge til rette for et sosialt nettverk
  • Bistå beboerne så de kan få et avklart forhold til egne barn, familie og/eller nære pårørende

Aktiv rus

Vi er kjent med at ikke alle er motivert eller har nødvendige forutsetninger for å leve et liv uten rusmidler. De som befinner seg i denne livssituasjonen har ofte et utstrakt behov for tilsyn, bistand og oppfølging i det daglige. Mange av våre beboere tar del i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og blir foreskrevet medisiner, som vi ser til blir forsvarlig disponert gjennom utlevering og kontroll av medisinfaglig personell ved boligen. 

Vi har botilbud for personer som er i aktiv rus. Her kan de få bistand til dagligdagse gjøremål, samt få oppfølging når det kommer til fastlege, DPS, verge, advokat med mer. Utover dette får våre beboere hjelp til kontroll/stabilisering av sitt rusmiddelmisbruk.

Mann med hette og sort capsMann med hette og sort caps

Rusfritt

Rusmisbrukere som har et oppriktig ønske og indre motivasjon for å leve uten illegale rusmidler, skal få et tilbud som legger forutsetninger for et verdig, godt og rusfritt liv.

Vi har også rusfrie tilbud for rusmiddelbrukere som har motivasjon for et rusfritt liv. Her kan brukere få bistand til botrening, bistand til etablering av rusfritt sosialt nettverk gjennom jobbtilbud, utdanning og fritid. Gjennom dette legges et grunnlag for å mestre et liv uten rusmidler. Målet er at de skal tilegne seg noen verktøy for å leve rusfritt.

Dagligdagse gjøremål

Tiltakene er utformet for å tilby medikamentell oppfølging, opplæring av dagliglivsferdigheter, etablering av hensiktsmessige døgnstrukturer og etablering av meningsfull fritid. Mange av våre beboere faller utenfor arbeidslivets krav og forventninger, og vi bistår i å finne fram til arbeid med særlig oppfølging.

I alle våre bofellesskap har vi tilbud om tilrettelagte aktiviteter, som blant annet vedhugging, plenklipping, musikkverksted og friluftsliv. Gode eksempler på dette er våre aktivitetssentre og satsningen på musikkterapi. Brukermedvirkning står i sentrum, og vi oppfordrer til at beboerne påvirker sin egen hverdag.

Les også: Avlastning for familier med krevende omsorgsoppgaver

Bo-oppfølging

Vi har flere team som bistår beboerne i sine hjem før eller etter behandling. Disse menneskene har ofte fått bistand av andre typer hjemmetjenester uten å lykkes. 

Våre fagpersoner bistår denne målgruppen med konkrete dagligdagse oppgaver som bistand til rengjøring, forskjellige innkjøp, deltakelse i møter som oppdragsgiver eller beboer har ønske om at vi deltar på, eller oppfølging hos fastlege, DPS, advokat, verge med mer. Utover dette kan vi også tilby beboer sosialt samvær gjennom kafebesøk eller restaurantbesøk om situasjonen tilsier dette.

Vi har gode erfaringer med bo-oppfølgingsrollen. Ved å være tydelige på vår rolle, blant annet ved å unngå medisinhåndtering, unngår vi i stor grad å komme i konfliktsituasjoner knyttet til økonomi og rus. Dette er kjerneområdene til konflikt mellom beboerer i målgruppen og hjelpepersonell. 

barn og ungdommer på ridetur i en park

Grønn omsorg

Vi gir ikke medisinsk behandling til våre beboere, men aktiviserer i stedet med miljøterapeutiske tjenester tilpasset hver enkelt. Herunder ligger arbeidstrening i form av eksempelvis vedproduksjon og gårdsdrift, eller rene fritidsaktiviteter. Stendi har en egen arbeids- og aktivitetsgruppe som tilrettelegger og motiverer beboerne til deltakelse. Miljøterapien til denne gruppen fokuserer mye på aktiviteter tilpasset hver enkelt.

Stendi jobber også med det vi kaller grønn omsorg, som er et tiltak med aktiviteter på gård. Her kan beboere som sliter med problemer knyttet til psykiske problemer eller rus få jobbe med dyr og natur. På den ene siden har dette en beroligende effekt og bygger selvfølelse, mens på den andre siden gir det nyttig arbeidserfaring.

Samarbeid med kommunen

Boligene etableres og drives i nært samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunen. Det er avgjørende for vårt arbeid at det også er nært samarbeid med relevante helsetjenester. Dette for å sikre at beboerne etablerer relasjoner til behandlere og andre i det offentlige tjenesteapparatet, siden våre tiltak er supplement til de offentlige tjenestene og skal ikke erstatte dem.