Lønn og sosiale rettigheter

Når du stiller din tid, dine ressurser og din bolig til disposisjon som familie- eller beredskapshjem i Stendi, vil du naturligvis motta økonomisk kompensasjon som står i samsvar med det viktige oppdraget du utfører.

Familiehjem og beredskapshjem går under betegnelsen forsterket fosterhjem, noe som innebærer at en voksen blir frikjøpt inntil 100% fra sine jobbforpliktelser for å ta vare på den som flytter inn.


Vi tilbyr den hjemmeværende voksne lønn fra 415.000–590.000 kroner per år. Flere faktorer avgjør hvilken lønn vi kan tilby i ditt tilfelle. 

Vi tilbyr arbeidsgodtgjørelse inntil 100% til den personen i familien som skal ha ansvar for oppdraget.

Faktorer som avgjør lønnsnivået kan være formell og relevant utdannelse, hvorvidt du har erfaring med målgruppen, hvilke plasseringer du har kompetanse til å ta imot og om du er villig til å åpne hjemmet ditt for søsken.

Som familie- eller beredskapshjem inngår du et engasjement med Stendi for hver enkelt plassering, og du defineres som frilanser iht. folketrygdloven § 1-9. Stendi tilbyr ikke faste ansettelser, da arbeidsforholdet alltid er knyttet til det spesifikke oppdraget hjemmet tar på seg.

Skattefri utgiftsdekning og barnetrygd

Det følger en fast utgiftsdekning med hvert barn som plasseres. Denne er skattefri, og utbetales månedlig av Stendi. Utgiftsdekningen ligger normalt sett på rundt 9000 kr i måneden, men kan i enkelte tilfeller være noe lavere.

Etter ny lov om barnetrygd gjelder de samme regler for utbetaling og disponering av barnetrygd for fosterbarn, som for andre barn. Dette innebærer at du som fosterforelder får utbetalt barnetrygden.

Utgiftsdekningen og barnetrygden skal dekke utgifter som mat- og forbruksvarer, klær, telefon, fritidsaktiviteter og reiser til fosterbarnet. 

Les også: Vårt faggrunnlag 

Pensjon, sykdom og feriepenger

Arbeidsgodtgjørelsen du får som fosterforelder vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt.

Folketrygdloven gir frilansere rett til sykepenger dersom fosterbarnet må flytte ut pga. din sykdom. Etter folketrygdloven § 8-38 har du rett til 100% sykepenger først fra 17. dag etter at sykmeldingen har startet. 

Fosterforeldre er frilansere, og har dermed ikke har rett til feriepenger. Du mottar imidlertid lønn i 12 måneder av året, mens en vanlig arbeidstaker får lønn i 11 måneder og feriepenger i tillegg.

Er du den vi leter etter? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut